Майстер ресторанного обслуговування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5129
Основна мета професійної діяльності:
Організація надання ресторанних послуг закладом ресторанного обслуговування, у тому числі, зі складною сервіровкою та під час тематичних святкових заходів.
Розробник: Рада Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму України
Дата затвердження:
17 серпня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
19 серпня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2026 року
Версії:
19 серпня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 4 розряду) - трудові функції - А, Б, В та Г);
Старший майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 5 розряду) - трудові функції - А, Б, В, Г та Д).
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце майстра ресторанного обслуговування розташоване у закладі ресторанного обслуговування, зокрема, у залі, барі, буфеті, чи іншому приміщенні, пристосованому та обладнаному для надання ресторанних послуг.
Майстер ресторанного обслуговування працює під керівництвом менеджера (управителя) ресторану, чи безпосереднього керівника відповідної дільниці, чи метрдотеля, чи старшого майстра ресторанного обслуговування.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з частковим ризиком від впливу високих температур, гарячих поверхонь, теплового обладнання, ураження електричним струмом та механічним пошкодженням рук кухонним приладдям.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Майстер ресторанного обслуговування” або „Старший майстер ресторанного обслуговування”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Майстер ресторанного обслуговування”.
Наявність Особистої медичної книжки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Майстер ресторанного обслуговування” (4 рівень НРК) або „Старший майстер ресторанного обслуговування” (5 рівень НРК) з додатками до них, або свідоцтво про присвоєння цих професійних кваліфікацій за результатами неформального професійного навчання.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах освіти, інших закладах, установах, підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації „Майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 4 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 4 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з Національного класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій” підкласу 5123 „Офіціанти та буфетники”) з присвоєнням професійної кваліфікації „Майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 4 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Старший майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 5 розряду)”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Майстер ресторанного обслуговування (Майстер ресторанного обслуговування 4 розряду)” не менше 3 років.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.
Закон України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України ,Дро захист прав споживачів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 за № 559 „Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 за № 132 „Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 за № 9 „Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 за № 280 „Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за №639/6927.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 за № 590 „Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 за № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність майстра ресторанного обслуговування.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності, нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність до адаптивності та стресостійкості.
Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність застосовувати у своїй діяльності, зокрема, комунікаційній, державну мову.