Майстер мостовий


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1226.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення ремонту і поточного утримання залізничних мостів, труб та інших штучних споруд у справному стані для безпечного і безперебійного руху поїздів з установленими швидкостями.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
23 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
29 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
29 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Майстер мостовий. 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на яких використовується праця майстра мостового. Робочим місцем є закріплена мостова дільниця, яка забезпечує поточне утримання залізничних мостів, труб та інших штучних споруд у справному стані.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до діючого законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи, графіку змінності.

Режим роботи регламентується колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відпустки надаються згідно з діючим законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервовоемоційним навантаженням або виконується в особливих географічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

Шкідливими виробничими факторами є: виробничий шум, вібрація, температура, небезпека наїзду рухомого складу, напруженість праці, електромагнітне поле, робота на висоті.

 1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.9. Умови допуску до роботи за професією Вік 18 років і старше.

Наявність диплома бакалавра або диплома магістра за освітніми програмами, що включають освітні компоненти, пов’язані з експлуатацією залізничної колії та інженерних споруд  спеціальності «Залізничний транспорт» галузі знань «Транспорт».

Стаж роботи не менше 1 року за професією бригадира з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд з урахуванням освітнього ступеня бакалавра та магістра.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Майстер мостовий”.

Наявність висновку психофізіологічної експертизи.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - щорічно.

Наявність посвідчення про перевірку знань  з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного транспорту.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

Диплом бакалавра за відповідними освітніми програмами спеціальності „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” – шостий рівень НРК.

Диплом магістра за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальності „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” – сьомий рівень НРК.

 2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеню бакалавр за відповідною освітньою програмою спеціальності «Залізничний транспорт».

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеню магістра за відповідною освітньою програмою спеціальності

«Залізничний транспорт».

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації майстрів мостових здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років. 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.  

Закон України „Про охорону праці”.

Кодекс законів про працю України.

Закон України „Про відпустки”.

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”. 

Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000  № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (зі змінами).

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України” (зі змінами та доповненнями).

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони  праці  та гірничого нагляду від 12.03.2007 № 43 „Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони  праці  та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.04.2012 № 204 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України”.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.НПАОП 0.00-1.71-13.

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.2017  № 141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2017 за № 238/30106.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.

ДБН В.2.3-19-2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проєктування.

         Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність майстра мостового.