Косметик


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5141
Основна мета професійної діяльності:
Надання косметичних послуг підприємствами індустрії краси
Розробник: Приватне підприємство «Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»
Дата затвердження:
30 січня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
14 лютого 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2028 року
Версії:
14 лютого 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації

Косметик другого класу (мануальна косметологія) (трудові функції А, Б, Г).
Косметик першого класу (апаратна косметологія) (трудові функції А, В, Г, Д).
Косметик (трудові функції: А, Б, В, Г, Д).
Косметик вищого класу (апаратна косметологія) (трудові функції А, В, Г, Д, Е).
У межах визначених професійних кваліфікацій можуть бути
присвоєні/підтверджені часткові кваліфікації на основі трудових функцій.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією
або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у
пункті 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце косметика розташовано на підприємствах індустрії краси, у
медичних і SPA-центрах, готельних, туристично-оздоровчих, спортивних
комплексах та ін.
Косметик працює під керівництвом адміністрації підприємств індустрії
краси та/або індивідуально.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством,
графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового
розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним
договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого
місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота косметика може супроводжуватися
підвищеним впливом шкідливих та негативних факторів: фізичні (ультразвук,
струм, лазерні технології); хімічні (дезинфікатори) пари з домішками хімічних
речовин, клеї), біологічні (комахи, віруси), психологічні особливості
відвідувачів.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та
колективного захисту – за встановленими нормами.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію:
«Косметик другого класу (мануальна косметологія)»;
«Косметик першого класу (апаратна косметологія)»;
«Косметик»;
«Косметик вищого класу (апаратна косметологія)».
Проходження попереднього та періодичного профілактичних медичних
оглядів та інструктажів з охорони працi та пожежної безпеки вiдповiдно до вимог
чинного законодавства України.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра/молодшого
бакалавра/бакалавра/магістра галузі знань 22 Охорона здоров’я,
а також:
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за
професією «Косметик» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення)
робітничих кваліфікацій:
«Косметик другого класу (мануальна косметологія)», 5 рівень НРК;
«Косметик першого класу (апаратна косметологія)», 5 рівень НРК;
«Косметик», 5 рівень НРК;
«Косметик вищого класу (апаратна косметологія)», 5 рівень НРК,
або
сертифікат про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій за
професією «Косметик»:
«Косметик другого класу (мануальна косметологія)», 5 рівень НРК;
«Косметик першого класу (апаратна косметологія)», 5 рівень НРК;
«Косметик», 5 рівень НРК;
«Косметик вищого класу (апаратна косметологія)», 5 рівень НРК.
Сертифікат про присвоєння/підтвердження часткових професійних
кваліфікацій за професією «Косметик».
Інші документи, що підтверджують повну/часткову професійну
кваліфікацію за професією «Косметик».

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах освіти, інших закладах,
установах та підприємствах за видами навчання: перепідготовка, підвищення
кваліфікації.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться за наявності медичної освіти з присвоєнням
професійних кваліфікацій «Косметик», «Косметик другого класу (мануальна
косметологія)», «Косметик першого класу (апаратна косметологія)». Без вимог
до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
«Косметик вищого класу (апаратна косметологія)» за наявності професійної
кваліфікації «Косметик» або професійної кваліфікації «Косметик першого класу
(апаратна косметологія)». Без вимог до стажу роботи.
Підвищення кваліфікації без присвоєння професійної кваліфікації –
відповідно до потреб виробництва, не рідше ніж один раз на 2 роки.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Конституція України.
Цивільний кодексу України.
Господарський кодекс України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення».
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 року № 313 «Про
затвердження правил побутового обслуговування населення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року № 559 «Про
затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку
проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 «Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
21.12.1993 року № 132 «Про Порядок опрацювання і затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.1994 року за № 20/229.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
09.01.1998 року № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
10.02.1998 року за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
29.01.1998 року № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з
охорони праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 року
за № 226/2666.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 року № 280
«Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
08.08.2002 року за № 639/6927.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
26.01.2005 року № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт
з підвищеною небезпекою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 року за № 231/10511.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417
«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.
Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів
ДСПІН 2.2.2.022-99, затверджені постановою першого заступника Головного
державного санітарного лікаря України від 25.03.1999 року № 22.
Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумернокосметичної промисловості, затверджені постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.07.1999 року № 27.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні
рекомендації тощо, що регулюють професійну діяльність косметика.