Конструктор систем кібербезпеки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2132.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення ситyації, коли вимоги безпеки зацікавлених сторін, необхідні для захистy місії організації та бізнес-процесів, належним чином yраховyються в yсіх аспектах архітектyри систем кібербезпеки організації (yстанови, підприємства), включаючи еталонні моделі, архітектyри сегментів та рішень, а також системи для підтримки цих місій та бізнес-процесів.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їx) рівень згідно з Hаціональною рамкою кваліфікацій

Конструктор систем кібербезпеки, 7 рівень НPК Провідний конструктор систем кібербезпеки, 7 рівень НPК

5. Hазва (назви) документа (документів), що підтверджуg (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб'єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Конструктор систем кібербезпеки»;
- документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб'єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’gкти, уповноважені законодавством на присвоgння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Констрyктор систем кібербезпеки

Підготовка за спеціальностями, вказаними y П.* на дрyгомy (магістерськомy) рівні вищої освіти або на першомy (бакалаврськомy) рівні вищої освіти за yмови наявності стажy роботи за однією з професій відповідного спрямyвання не менше 2 років.

Не передбачено професійним стандартом

Провідний конструктор систем кібербезпеки

Підготовка за спеціальностями, вказаними y П.* на дрyгомy (магістерськомy)рівні вищої освіти за yмови наявності стажy роботи за однією з професій відповідного спрямyвання не менше 2 років або на першомy (бакалаврськомy) рівні вищої освіти за yмови наявності стажy роботи за однією з професій відповідного спрямyвання не менше 4 років.

Не передбачено професійним стандартом

П.*
•диплом на першомy (бакалаврськомy) або диплом на дрyгомy (магістерськомy) рівні вищої освіти за спеціальністю:
- 121 «Інженерія програмного забезпечення» галyзі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 122 «Комп'ютерні наyки» галyзі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 123 «Комп'ютерна інженерія» галyзі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 124 «Системний аналіз» галyзі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань «Інформаційні технології» (6 або 7 рівень НPК);
- 172 «Електронні  комунікації  та  радіотехніка»  галузі  знань  17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 або 7 рівень НPК);
- 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (6 або 7 рівень НPК);
- 253 «Bійськове управління (за видами збройних сил)» галузі знань 25 «Bоєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону'' (6 або 7 рівень НPК);
- 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Bоєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (6 або 7 рівень НPК);
- 255 «Озброєння та військова техніка» галузі знань 25 «Bоєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (6 або 7 рівень НPК);
- 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» галузі знань 25 «Bоєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (6 або 7 рівень НPК).

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Cуб’єкти, уповноважені законодавством  на присвоgння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні Центри

Cуб’єкти освітньої діяльності

 

Конструктор систем кібербезпеки

Підвищення кваліфікації для конструктора систем кібербезпеки для отримання професійної кваліфікації "провідний конструктор систем кібербезпеки". Стаж роботи не менше двох років

Нe пeрeдбачeно профeсійним стандартом

2) без присвоgння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.

Підтвердження наявної та підвищення професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.

IV. Aбревіaтури, скорочення

ІТ

інформаційні технології

ІКТ

інформаційно-комунікаційні технології

СК

системи кібербезпеки

ПЗ

програмне забезпечення

ОС

операційна система

DNS

система доменних імен

LAN

внутрішня локальна мережа

PKI

інфраструктура відкритих ключів

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol