Кондитер


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7412
Основна мета професійної діяльності:
Виготовлення кондитерських виробів
Розробник: ФОП Возна Л.В.
Дата затвердження:
19 серпня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
19 серпня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2026 року
Версії:
19 серпня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Молодший кондитер (кондитер 3 розряду) - трудові функції А, Б;
Кондитер (кондитер 4 розряду) - трудові функції А, Б, В;
Старший кондитер (кондитер 5 розряду) - трудові функції А, Б, В, Г, Д.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначені у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце кондитера розташоване на кухні, у кондитерському цеху чи іншому залі, пристосованому та обладнаному для виготовлення кондитерських виробів.
Працює під керівництвом керівника відповідної дільниці чи старшого кондитера.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним ризиком від впливу високих температур біля кухонних плит, інших гарячих поверхонь, теплового обладнання, ураження електричним струмом та механічним пошкодженням рук кухонним приладдям.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Кондитер”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Кондитер”.
Наявність Особистої медичної книжки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Кондитер” за професійною кваліфікацією “Молодший кондитер”. Третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Кондитер” за професійною кваліфікацією “Кондитер”. Четвертий рівень НРК.
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Кондитер” за професійною кваліфікацією “Старший кондитер”. Четвертий рівень НРК.
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за професією “Кондитер” за відповідною професійною кваліфікацією.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах фахової передвищої освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, інших закладах (установах) (включаючи підготовку на виробництві та наставництво), які здійснюють провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної') освіти за професією “Кондитер” за видами навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації).

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Молодший кондитер (кондитер 3 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Молодший кондитер (кондитер 3 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійних назв робіт) з підкласу 7412 “Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів” Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” з присвоєнням професійної кваліфікації “Кондитер (кондитер 4 розряду)”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Кондитер (кондитер 4 розряду)”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Молодший кондитер (кондитер 3 розряду)” не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший кондитер (кондитер 5 розряду)”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Кондитер (кондитер 4 розряду)” не менше 1 року.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.
Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 “Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за №639/6927.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.
Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.10.2012 № 590 “Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016.
Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи та підприємства, які виробляють м’яке морозиво (СанПін 42-123-5777-91), затверджені 19.03.91 Міністерством охорони здоров’я СРСР, Міністерством торгівлі СРСР.
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюгу”, затверджений наказом ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 31.10.2019 №340.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність кондитера.