Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1210.1
Основна мета професійної діяльності:
Мета професійної діяльності керівника (директора) закладу загальної середньої освіти (далі - закладу освіти) полягає в здійсненні безпосереднього управління закладом і відповідальності за освітню, фінансово-господарську та інші види діяльності закладу освіти. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.
Розробник: Міністерство освіти і науки України
Дата затвердження:
17 вересня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
21 вересня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2026 року
Версії:
21 вересня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Керівник.

1.2. Назви типових посад

Керівник закладу загальної середньої освіти.
Директор закладу загальної середньої освіти. *

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Очолює заклад освіти та здійснює безпосереднє керівництво ним. Має у підпорядкуванні відповідний штат співробітників. Підпорядковується засновнику.
Робоче місце розташоване у приміщенні закладу освіти (в окремому кабінеті) або визначається умовами здійснення дистанційної форми роботи.

1.4. Умови праці

Управлінська діяльність пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.
Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, оплата праці визначаються законодавством про працю, а також законодавством у сфері освіти.
Режим роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, іншими документами закладу освіти.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (ст. 38, 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).
Керівник (директор) державного, комунального закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).
Керівник (директор) приватного, корпоративного закладу освіти обирається та призначається на посаду засновником (засновниками) відповідно до установчих документів закладу освіти.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Передбачається проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень Національної рамки кваліфікацій).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність керівника (директора) займаній посаді.
Необхідною умовою атестації керівника (директора) є проходження підвищення кваліфікації у міжатестаційний період.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації щороку. Може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти.
Керівник (директор) закладу освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин (три кредити ЄКТС).

3. Нормативно-правові акти з питань професійної діяльності

Конституція України.
Конвенція про права дитини.
Кодекс законів про працю України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України “Про відпустки”.
Закон України “Про запобігання корупції”.
Закон України “Про захист персональних даних”.
Закон України “Про освіту”.
Закон України “Про охорону дитинства”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про повну загальну середню освіту”.
Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 №638 “Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс “Учитель року”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 “Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 11 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику суб’єкта господарювання від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти України”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 41 “Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 438 “Про затвердження Положення про науковий ліцей”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532 “Про затвердження Положення про опорний заклад освіти”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 ’’Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”,
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56.
Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.1993 за № 110.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.1996 № 278 “Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.09.1996 за № 518/1543.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434 “Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2000 за № 659/4880.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579 “Про затвердження Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за №923/5144.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691 “Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів”.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №229/6517.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за №201/8800.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.08.2005 за №909/11189.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”.