Інженер з технічного нагляду (будівництво)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2142.2
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил; контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта архітектури.
Розробник: Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»
Дата затвердження:
27 червня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
06 липня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2028 року
Версії:
06 липня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»


Інженер з технічного нагляду (будівництво) 2142.2.


4. Узагальнена назва професії

Інженер з технічного нагляду.


5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій


Провідний інженер з технічного нагляду (будівництво), 7 рівень НРК.
Інженер з технічного нагляду (будівництво) І категорії, 7 рівень НРК.
Інженер з технічного нагляду (будівництво) ІІ категорії, 6 рівень НРК.
Інженер з технічного нагляду (будівництво), 6 рівень НРК.

Для інженерів з технічного нагляду (будівництво) передбачено дві спеціалізації, які відображаються у кваліфікаційних сертифікатах, зокрема: технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд та технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг.
За сукупністю компетентностей, що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність для професії «Інженер з технічного нагляду (будівництво)» виділяються такі професійні спеціалізації: - інженер з технічного нагляду (будівництво будівель і споруд) – при будівництві усіх будівель і споруд, крім автомобільних доріг (трудові функції визначені у цьому професійному стандарті); - інженер з технічного нагляду (будівництво автомобільних доріг) – при будівництві автомобільних доріг, крім будівель і споруд (трудові функції, визначені у цьому професійному стандарті).
Інженер з технічного нагляду (будівництво) для здійснення професійної діяльності повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
Провідний інженер з технічного нагляду (будівництво): вища освіта
другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) І категорії – не менше 2 років; підвищення кваліфікації відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років; наявність кваліфікаційного сертифіката або сертифіката органу з сертифікації персоналу на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) за відповідною спеціалізацією (будівництво будівель і споруд або автомобільних доріг), чинного на момент виконання робіт; наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності провідного інженера з технічного нагляду (будівництво) перед споживачем його послуг (робіт) (чинного, на момент виконання (надання) робіт (послуг) за відповідним кваліфікаційним сертифікатом або сертифікатом органу з сертифікації персоналу та на дату його видання).
Інженер з технічного нагляду (будівництво) І категорії: вища освіта
другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) II категорії – не менше 2 років; підвищення кваліфікації відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років; наявність кваліфікаційного сертифіката або сертифіката органу з сертифікації персоналу на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) за відповідною спеціалізацією (будівництво будівель і споруд або автомобільних доріг), чинного на момент виконання робіт; наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності інженера з технічного нагляду (будівництво) І категорії перед споживачем його послуг (робіт) (чинного, на момент виконання (надання) робіт (послуг) за відповідним кваліфікаційним сертифікатом або сертифікатом органу з сертифікації персоналу та на дату його видання).
Інженер з технічного нагляду (будівництво) ІІ категорії: вища освіта не
нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) – не менше 2 років, або стаж роботи у сфері будівництва на інженерних посадах – не менше 5 років; підвищення кваліфікації відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, наявність кваліфікаційного сертифіката або сертифіката органу з сертифікації персоналу на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) CC1 (незначні наслідки) за відповідною спеціалізацією (будівництво будівель і споруд або автомобільних доріг), чинного на момент виконання робіт; наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності з технічного нагляду (будівництво) ІІ категорії перед споживачем його послуг (робіт) (чинного, на момент виконання (надання) робіт (послуг) за відповідним кваліфікаційним сертифікатом або сертифікатом органу з сертифікації персоналу та на дату його видання).
Інженер з технічного нагляду (будівництво):
вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у сфері будівництва на інженерних посадах – не менше 3 років.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи


Диплом бакалавра або магістра (спеціаліста) галузі знань «Архітектура та будівництво» та в інших галузях знань за напрямком професійної атестації.
Кваліфікаційний сертифікат категорій «Інженер з технічного нагляду (будівництво) ІІ категорії», «Інженер з технічного нагляду (будівництво) І категорії», «Провідний інженер з технічного нагляду (будівництво)» відповідної професійної спеціалізації за професією «Інженер з технічного нагляду (будівництво)» виданий органом, що проводить професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, або відповідний сертифікат, виданий органом із сертифікації персоналу, акредитованим у встановленому законодавством порядку.
Документи про підвищення кваліфікації, трудову діяльність, стаж роботи у галузі будівництва, кваліфікаційні сертифікати та інші документи, що підтверджують наявність компетентностей, професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань, необхідних для проходження професійної атестації та виконання трудових функцій.
Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання цих вимог вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Інженер з технічного нагляду (будівництво), який отримав кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу (далі – ОСП) на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків у встановленому законодавством порядку, може виконувати роботи (послуги), визначені сертифікатом, з дня включення інформації про нього до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, при дотриманні наступних умов: - відсутність перерви в роботі за фахом понад три роки; - підвищення кваліфікації відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років; - дотримання вимог цього стандарту, професійної етики при наданні послуг, та стандартів професійної діяльності.
Інженери з технічного нагляду (будівництво), які одержали кваліфікаційний сертифікат або сертифікат ОСП, можуть виконувати роботи (послуги) щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначаються кваліфікаційними вимогами, які діють на час виконання робіт (послуг) для відповідної або нижчої категорії працівників.
Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об’єктах будівництва, не допускається.