Інженер з приймання локомотивів (вагонів)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2145.2
Основна мета професійної діяльності:
Приймання відремонтованих деповським, капітальним ремонтом локомотивів (вагонів) у депо, участь у забезпеченні процесу перевезень.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Інженер з приймання локомотивів (вагонів).
Інженер з приймання локомотивів (вагонів) II категорії.
Інженер з приймання локомотивів (вагонів) І категорії.
Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів).
Незалежно від категорії інженер з приймання локомотивів (вагонів) повинен володіти всіма професійними компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у п. 5 цього професійного стандарту.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, де здійснюється приймання локомотивів і вагонів.
Робоче місце інженера з приймання локомотивів (вагонів) знаходиться в виробничих цехах, дільницях локомотивного депо та вагонного депо, на залізничних коліях і на рухомому складі.
Працює під керівництвом начальника відділу з якості продукції.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до діючого законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з діючим законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Інженер з приймання локомотивів (вагонів) відноситься до категорії працівників, які безпосередньо пов’язані з рухом поїздів та від роботи яких залежить безпека руху на залізниці.
Інженери з приймання локомотивів, які з дозволу AT „Укрзалізниця” проводять повне опосвідчення колісних пар, отримують під розписку знаки та тавро та несуть персональну відповідальність за якість виконаних робіт.
Робота пов’язана з особливим характером праці (з підвищеним нервово- емоційним і інтелектуальним навантаженням).
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я працівника при виконанні обов’язків інженера з приймання локомотивів (вагонів) є: підвищений рівень шуму на робочому місці; розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;
недостатня освітленість території виробничих приміщень і робочої зони; недостатня видимість шляху при наявності локомотивів (вагонів) на тракційних залізничних коліях, рух локомотивів (вагонів) і їх маневрові пересування; підвищене значення напруги в контактній мережі, що створює небезпеку ураження електричним струмом; підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищена або знижена температура повітря робочої зони; знижена температура поверхонь обладнання, інструментів, пристосувань і матеріалів; гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхнях локомотивів (вагонів); шкідливі, сильнодіючі та отруйні хімічні речовини, що впливають на організм людини через дихальні шляхи, травну систему та шкірний покрив; нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт у виробничих цехах, дільницях, на залізничних коліях і висоті.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг і спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня за відповідною спеціалізацією.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом магістра за відповідною спеціалізацією за спеціальністю: „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт”; „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” або „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”, сьомий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Навчання проводиться в закладах вищої освіти для здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня за відповідною спеціалізацією за спеціальністю: „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт”; „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” або „Теплоенергетика” галузі знань „Електрична інженерія”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Інженер з приймання локомотивів (вагонів) II категорії”. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Інженер з приймання локомотивів (вагонів) І категорії”. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) II категорії - не менше 2 років.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Провідний інженер з приймання локомотивів (вагонів)”. Стаж роботи на посаді інженера з приймання локомотивів (вагонів) І категорії - не менше 2 років.
Підвищення кваліфікації інженера з приймання локомотивів (вагонів) установлюється з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про відпустки”.
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за №904/30772.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні рекомендації, стандарти, що регламентують професійну діяльність інженера з приймання локомотиві (вагонів).

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватися професійної лексики.
Здатність працювати в команді.
Здатність запобігати та вирішувати конфліктні ситуації.
Здатність дотримуватися етики ділового спілкування.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність налагоджувати та підтримувати комунікацію.
Здатність застосовувати знання на практиці.