Інженер-проектувальник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2142.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення організації та виконання робіт з інженерно-будівельного проектування об’єктів будівництва, надання послуг з авторського нагляду за будівництвом таких об’єктів та за виконанням робочої документації для будівництва, а також надання інших послуг, пов’язаних із проектуванням і реалізацією проектів об’єктів будівництва.
Розробник: Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві» (ЄДРПОУ 38022434)
Дата затвердження:
29 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
30 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2025 року
Версії:
30 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Інженер-проектувальник.

1.6. Професійна кваліфікація

Провідний інженер-проектувальник – 7 рівень НРК.
Уповноважений виконувати всі трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту щодо об’єктів будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному: - кваліфікаційному сертифікаті виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, виданому за напрямом професійної атестації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури або саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності, якій таким органом делеговано повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників (далі – кваліфікаційний сертифікат), як СС3 або нижче; - або сертифікаті за напрямом професійної атестації, виданому органом з сертифікації персоналу, акредитованим відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (далі – сертифікат органу з сертифікації персоналу), як СС3 або нижче.
Інженер-проектувальник І категорії – 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту щодо об’єктів будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному: - кваліфікаційному сертифікаті, як СС2 або нижче; - або сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС2 або нижче.
Окремі трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту, щодо об’єктів будівництва клас наслідків (відповідальності) яких є вищім за СС2, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом інженера-проектувальника більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу.
Інженер-проектувальник ІІ категорії – 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту щодо об’єктів будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй відповідному: - кваліфікаційному сертифікаті, як СС1; - або сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС1.
Окремі трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту, щодо об’єктів будівництва клас наслідків (відповідальності) яких є вищім за СС1, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом інженера-проектувальника більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу.
Інженер-проектувальник базової категорії – 6 рівень НРК.
Уповноважений виконувати окремі трудові функції, передбачені у пункті 5 цього професійного стандарту, за дорученням та під керівництвом інженера-проектувальника більш високої професійної кваліфікації, який має кваліфікаційний сертифікат або сертифікат органу з сертифікації персоналу щодо об’єктів будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у такому кваліфікаційному сертифікаті, сертифікаті органу з сертифікації персоналу.
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5 цього професійного стандарту.

1.7. Вимоги до державної сертифікації

Згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» інженер-проектувальник повинен отримати кваліфікаційний сертифікат за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт у: - центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури (далі – ЦОВВ); - або саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності, якій ЦОВВ делеговано повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників (далі – саморегулівна організація).
Відповідний кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність інженера-проектувальника цьому професійному стандарту та засвідчує його право виконувати зазначені у ньому роботи, визначені для відповідної або нижчої професійної кваліфікації за професією інженера-проектувальника.
ЦОВВ або саморегулівна організація самостійно встановлює напрями професійної атестації.
До інженерів-проектувальників, які пройшли професійну атестацію відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», прирівнюються особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації інженера-проектувальника в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», та включені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Напрямом професійної атестації є спеціалізація (вид робіт) і назва робіт, за якою, на відповідність цьому професійному стандарту, ЦОВВ або саморегулівною організацією, або органом з сертифікації персоналу проводиться професійна атестація (сертифікація) інженерів-проектувальників та видаються відповідні: - кваліфікаційні сертифікати із зазначенням у них такої спеціалізації (виду робіт) і назви робіт, а також відповідного класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва; - або сертифікати органу з сертифікації персоналу із зазначенням у них такої спеціалізації (виду робіт) і назви робіт, а також відповідного класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва.
Професійна атестація і сертифікація проводяться за наступними напрямами професійної атестації: - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС); - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення пожежної безпеки (ПБ); - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення гігієни, здоров’я та захисту довкілля (ЕЗ); - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки і доступності під час експлуатації (БЕ); - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення захисту від шуму та вібрації (ЗШ); - інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення енергозбереження та енергоефективності (ЕЕФ); - інженерно-будівельного проектування у частині виконання інженерних вишукувань (ІВ); - інженерно-будівельного проектування у частині технології будівельного виробництва (ТБВ); - інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації (КС);
- інженерно-будівельного проектування доріг (ПД); - інженерно-будівельного проектування у частині інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ЦЗ).
Саморегулівна організація у напрямі професійної атестації може визначати різні напрями робіт у межах однієї назви робіт.
Проведення професійної атестації (сертифікації) ЦОВВ або саморегулівною організацією, або органом з сертифікації персоналу має здійснюватися з дотриманням вимог цього професійного стандарту. В іншому випадку, отриманий за наслідками проведення такої процедури документ, не породжує жодних правових наслідків.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Інженер-проектувальник підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства (установи, організації), керівнику його структурного або відокремленого підрозділу, з урахуванням вимог його посадової інструкції та умов трудового договору.
Інженер-проектувальник здійснює керівництво підпорядкованими йому працівниками у межах повноважень, визначених відповідною посадовою інструкцією та трудовим договором.
У разі залучення підприємством (установою, організацією) інженера-проектувальника на умовах договору підряду чи іншого договору, правовідносини між ними регулюються відповідним договором.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Для провідного інженера-проектувальника:
- наявність стажу (досвіду) роботи за професійної кваліфікацією інженера-проектувальника І категорії за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт – не менше 2 (двох) років; - наявність кваліфікаційного сертифіката або сертифіката органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), СС2 (середні наслідки) і СС1 (незначні наслідки), строк дії якого на момент виконання (надання) робіт (послуг) не обмежено; - наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності провідного інженера-проектувальника перед споживачем його послуг (робіт) (чинного, на момент виконання (надання) робіт (послуг) за відповідним кваліфікаційним сертифікатом або сертифікатом органу з сертифікації персоналу та на дату його видання).
Для інженера-проектувальника І категорії:
- наявність стажу (досвіду) роботи за професійної кваліфікацією інженера-проектувальника ІІ категорії за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт – не менше 2 (двох) років; - наявність кваліфікаційного сертифіката або сертифіката органу з сертифікації персоналу за відповідною спеціалізацією (видом робіт) і назвою робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і СС1 (незначні наслідки), строк дії якого на момент виконання (надання) робіт (послуг) не обмежено; - наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності інженера-проектувальника І категорії перед споживачем його послуг (робіт) (чинного, на момент виконання (надання) робіт (послуг) за відповідним кваліфікаційним сертифікатом або сертифікатом органу з сертифікації персоналу та на дату його видання).