Інженер-консультант (будівництво)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2142.2
Основна мета професійної діяльності:
Організаційне і консультаційне супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва шляхом надання інженерно- консультаційних послуг у будівництві, пов’язаних з процедурами закупівель товарів, робіт з розроблення проектної документації, будівельних робіт, послуг будівельного призначення, договірними відносинами, організацією будівельного виробництва та управління реалізацією проектів будівництва, контролю кількісних та якісних показників виконання будівельних робіт, удосконалення проектної документації, управління ризиками, які виникають при реалізації будівельних проектів, досудового врегулювання спорів та забезпечення заходів з охорони праці з метою задоволення потреб учасників будівельного ринку.
Розробник: Громадська спілка “Міждержавна гільдія інженерів-консультантів”
Дата затвердження:
13 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Інженер-консультант.

1.2. Професійна кваліфікація

Для професії “Інженер-консультант (будівництво)” застосовується чотирьохрівневе кваліфікаційне категоріювання із виділенням таких кваліфікаційних категорій: провідний інженер-консультант (будівництво) (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, 3 по об’єктах будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено як ССЗ або нижче); інженер-консультант (будівництво) І категорії (трудові функції А, Б, В, Г, Д, 3 (виконання трудових функцій Є, Ж здійснюється під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої категорії) по об’єктах будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено як СС2 або нижче); інженер-консультант (будівництво) II категорії (трудові функції А, Б, В. Г, З (виконання трудових функцій Д, Є, Ж здійснюється під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої категорії) по об’єктах будівництва, клас наслідків (відповідальності) яких визначено як СС1); інженер-консультант (будівництво) базової категорії (трудова функція З (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, виконуються під керівництвом інженера- консультанта (будівництво) більш високої категорії).
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 6.
Відповідність рівня категорії інженера-консультанта класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва під час виконання трудових функцій наведена у пункті 8.

1.3. Вимоги щодо сертифікації

Інженер-консультант (будівництво) повинен отримати в органі з сертифікації персоналу, акредитованому у відповідній сфері згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, сертифікат за професією “Інженер-консультант (будівництво)”, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним характеристикам професій працівників, визначеним актуальною версією Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, або цим професійним стандартом, який дає право виконувати роботи (послуги), визначені для відповідної або нижчої кваліфікаційної категорії працівників.
Орган з сертифікації персоналу здійснює сертифікацію фахівців за напрямами, визначеними сферою акредитації згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.
Виходячи з потреб ринку, орган з сертифікації персоналу самостійно встановлює види спеціалізації за професією “Інженер-консультант (будівництво)”, по яких здійснюється сертифікація, орієнтовані на певний вид або групу об'єктів будівництва із зазначенням такої спеціалізації у відповідному кваліфікаційному сертифікаті.
За відсутності зазначення у сертифікаті виду спеціалізації, дія такого сертифікату поширюється на всі види або групи об’єктів будівництва.
У разі зазначення у сертифікаті виду спеціалізації, дія такого сертифікату обмежується виключно зазначеною у ньому спеціалізацією, і не поширюється на інші види або групи об’єктів будівництва.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно - виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Інженер-консультант (будівництво) підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, установи, організації, керівникам їх структурних та відокремлених підрозділів відповідно до затвердженої в установленому порядку посадової інструкції з урахуванням затвердженої структури та штатного розкладу підприємства, установи, організації, їх структурних та відокремлених підрозділів. В межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, здійснює керівництво підпорядкованими працівниками.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством.
Шкідливими виробничими факторами можуть бути: виробничий шум, пил, вібрація, знижена або підвищена температури на відкритому повітрі, робота на висоті, напруженість праці тощо.
Особливий характер праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Інженер-консультант (будівництво) для здійснення професійної діяльності повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: для провідного інженера-консультанта (будівництво) - наявність вищої освіти другого рівня за ступенем магістра у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”. Стаж роботи у галузі будівництва - не менше 5 років та сертифікація за професіями провідного інженера з технічного нагляду та провідного інженера-проектувальника або провідного експерта будівельного.
Наявність сертифіката за кваліфікацією провідного інженера-консультанта (будівництво), виданого органом із сертифікації персоналу, акредитованим у встановленому законодавством порядку; для інженера-консультанта (будівництво) І категорії - наявність вищої освіти другого рівня за ступенем магістра у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”. Стаж роботи у галузі будівництва - не менше 5 років та сертифікація за професіями інженера з технічного нагляду І категорії та інженера-проектувальника І категорії або експерта будівельного І категорії.
Наявність сертифіката за кваліфікацією інженсра-консультанта (будівництво) І категорії, виданого органом із сертифікації персоналу, акредитованим у встановленому законодавством порядку; для інженера-консультанта (будівництво) II категорії - наявність вищої освіти другого рівня за ступенехМ магістра у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”. Стаж роботи у галузі будівництва - не менше 5 років та сертифікація за професіями інженера технічного нагляду II категорії та інженера-проектувальника II категорії або експерта будівельного II категорії.
Наявність сертифіката за кваліфікацією інженера-консультанта (будівництво) II категорії, виданого органом із сертифікації персоналу, акредитованим у встановленому законодавством порядку; для інженера-консультанта (будівництво) базової категорії - наявність вищої освіти другого рівня за ступенем бакалавра у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”. Стаж роботи у галузі будівництва - не менше 5 років.
Інженер-консультант (будівництво), який отримав сертифікат в органі із сертифікації персоналу, акредитованому у встановленому законодавством порядку, може виконувати роботи (послуги), визначені сертифікатом, з дня включення інформації про нього до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до НРК

Диплом бакалавра (6 рівень НРК) або диплом магістра (спеціаліста) 7 рівень НРК у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування” згідно умов, визначених пунктом 1.10.
Сертифікат відповідної кваліфікаційної категорії за професією “Інженер- консультант (будівництво)”, виданий органом із сертифікації персоналу, акредитованим у встановленому законодавством порядку.
Документи про підвищення кваліфікації, трудову діяльність, стаж роботи у галузі будівництва, кваліфікаційні сертифікати та інші документи, що підтверджують наявність компетентностей, професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань, необхідних для виконання трудових функцій.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для інженера-консультанта (будівництво) базової категорії - підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (6 рівень НРК та другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти) у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”.

2.2. Підвищення рівня кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення рівня кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) базової категорії з присвоєнням нового рівня освіти шляхом підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти (7 рівень ПРК та другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти) у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Управління та адміністрування”.
Підвищення кваліфікації осіб з освітнім ступенем магістра (спеціаліста) шляхом підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого наукового ступеня “доктор філософії” (8 рівень НРК).
Підвищення кваліфікації осіб з першим науковим ступенем “доктор філософії” шляхом підготовки на науковому рівні вищої освіти для здобуття другого наукового ступеня “доктор наук” (8 рівень НРК).

2.3. Підвищення рівня кваліфікації без отримання нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років.