Інструктор з трудової адаптації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3226
Основна мета професійної діяльності:
Надання комплексних соціальних послуг особам з інвалідністю, в тому числі особам з інтелектуальними або психічними порушеннями (комбінованими порушеннями), особам із зниженою руховою активністю, які можуть самостійно пересуватися; особам похилого віку; особам, які повернулися з місць позбавлення волі; колишнім алко та наркозалежним; випускникам інтернатних закладів; внутрішньо переміщеним особам; військовослужбовцям; особам, які втратили роботу через карантинні обмеження, тривалі хвороби, відпустку по догляду за дитиною (далі - особам з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення), які перебувають у складних життєвих обставинах.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Інструктор з трудової адаптації.

1.2. Професійна кваліфікація

Інструктор з трудової адаптації.
Інструктор з трудової адаптації II категорії.
Інструктор з трудової адаптації І категорії.
Незалежно від професійної кваліфікації фахівець з фізичної реабілітації повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.

1.3. Назви типових посад

Інструктор з трудової адаптації.
Інструктор з трудової адаптації II категорії.
Інструктор з трудової адаптації І категорії.

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Підпорядковується керівнику структурного підрозділу та/або керівнику підприємства, установи/закладу надання соціальних послуг, де працює інструктор з трудової адаптації.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Для інструктора з трудової адаптації-”: вища освіта початкового рівна за ступенем молодшого бакалавра або вища освіта першого (бакалаврського) рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю „Громадське здоров'я” або „Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія”.
Для інструктора з трудової адаптації-”: без вимог до стажу роботи.
Для інструктора з трудової адаптації II категорії-”: стаж роботи на посаді інструктора з трудової адаптації - не менше ніж 2 роки.
Для інструктора з трудової адаптації І категорії-”: вища освіта першого (бакалаврського) рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю „Громадське здоров’я” або „Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія”. Стаж роботи на посаді інструктора з трудової адаптації II категорії - не менше ніж 1 рік.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов'язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікації (НРК)

Диплом молодшого бакалавра, 5 рівень НРК.
Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю „Громадське здоров’я” або ..Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія”.
Підготовка на першому (бакалаврському) рівень вищої освіти за спеціальністю „Громадське здоров’я” або „Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія”.

2.2. Перепідготовка

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “„Громадське здоров'я” або „Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія” на основі ступеня “бакалавр” або “магістр”, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівень вищої освіти за спеціальністю „Громадське здоров’я” або „Фізична терапія, ерготерапія” або „Біомедична інженерія” або „Соціальна робота” або „Психологія”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня освіти не рідше ніж один раз на п'ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний кодекс України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 р.№ 1767-VI.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади молодіжної політики”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про запобігання корупції"”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Про професійну (професійно-технічну) освіту”.
Закон України „Про фахову передвищу освіту”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про житловий фонд соціального призначення”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 „Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 „Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №429 „Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг” .
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №428 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 „Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №99 „Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 за№ 1771/22083.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 р. №429 „Про затвердження Класифікатора соціальних послуг”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № 643/34926.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 №981 „Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я дітей і підлітків”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 №414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги”.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 №1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність фахівця з фізичної реабілітації.