Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2359.2
Основна мета професійної діяльності:
Надання освітніх, консультативних і методичних послуг у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки.
Розробник: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
25 листопада 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 грудня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2027 року
Версії:
09 грудня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки (трудові функції А, Б, В, Г).
Провідний інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки (трудові функції А, Б, В, Г, Д).

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Обіймає посаду інструктора-методиста з інформаційної безпеки та кібербезпеки, провідного інструктора-методиста з інформаційної безпеки та кібербезпеки.
Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки, провідний інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки безпосередньо підпорядкований керівнику профільного структурного підрозділу (або уповноваженій особі) в структурних підрозділах підприємства/організації, профільних структурних підрозділах підприємства/організації із захисту інформації та кібербезпеки, профільних науково-дослідних установах, закладах освіти, навчальних центрах, які реалізовують або застосовують функції надання освітніх, консультативних і методичних послуг у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки.
Робоче місце розташовано у приміщенні (кабінеті, кімнаті, лабораторії) відповідного освітнього центру/закладу освіти/інституції/організації/у станови.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та часу відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно до чинного законодавства, колективним договором, графіками надання відпусток та за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

1.8. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Для кваліфікацій «Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки» і «Провідний інструктор-методиста з інформаційної безпеки та кібербезпеки»: диплом магістра за будь-якою із шести спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» або за спеціальностями 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», або за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», або за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», або за спеціальностями 255 «Озброєння та військова техніка», 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК), а також свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки»; або свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Провідний інструктор-методиста з інформаційної безпеки та кібербезпеки» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Провідний інструктор- методиста з інформаційної безпеки та кібербезпеки».
Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки - 7 рівень НРК.
Провідний інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки - 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для кваліфікацій «Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки» і «Провідний інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки» - підготовка на другому рівні вищої освіти (магістерському) за будь-якою із шести спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» або за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», стаж роботи повинен складати не менше двох років за однією з професій відповідного спрямування: Адміністратор мереж і систем, Розробник систем захисту інформації, Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), Фахівець сфери захисту інформації тощо.

2.2 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення професійної кваліфікації «Провідний інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки» за наявності професійної кваліфікації «Інструктор-методист з інформаційної безпеки та кібербезпеки».
Стаж роботи не менше двох років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України «Про освіту».
Закон України «Про вищу освіту».
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про професійний розвиток працівників».
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».
Закон України «Про інформацію».
Закон України «Про державну таємницю».
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Закон України «Про електронні комунікації».
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
Закон України «Про національну безпеку України».
Закон України «Про захист персональних даних».
Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Указ Президента України від 13.02.2017 р. № 32 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».
Указ Президента України від 30.08.2017 р. № 254 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32».
Указ Президента України від 01.05.2014 р. № 449 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України».
Указ Президента України від 26.08.2021 р. № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 518 «Про затвердження загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної і нфрастру кту ри ».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 934 «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. р. № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. № 1176 «Про затвердження Порядку проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1295 «Деякі питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1363 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразливостей і недоліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси».