Інспектор праці


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення застосування правових норм у сфері праці та охорони праці працівників під час їхньої роботи.
Розробник: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
Дата затвердження:
10 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
16 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
16 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація Інспектор праці.


1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Посада державної служби категорій «А», «Б» та «В» в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті). Може входити до складу департаменту, управління, відділу (або підрозділи у їх складі), сектору чи окрема посада державної служби, яка вводиться до структури апарату (секретаріату) державного органу для виконання окремих функцій у разі недоцільності утворення структурного підрозділу.

1.7. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, їх матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є гарантовані законодавством про державну службу, законодавством про працю та охорону праці, галузевими угодами та колективними договорами.

1.8. Умови допуску до роботи за професією

Визначення особи переможцем конкурсу у порядку, визначеному законодавством про державну службу, складання присяги державного службовця, відсутність обмежень і обставин, що перешкоджають реалізації права на державну службу, ознайомлення під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу та посадовою інструкцією, подання усіх, передбачених законодавством, документів (декларації, заяви тощо).
Встановлення відповідності інспектора праці займаній посаді протягом строку випробування.
До початку здійснення повноважень інспектора праці, не пізніше 15 робочих днів з дня призначення особи на посаду, посадовими обов’язками за якою передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проводиться попередня перевірка знань.
Наявність державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.
Для посад державної служби категорії «В» достатньо наявності освіти за освітніми ступенями молодшого бакалавра та бакалавра.
Для посад категорії «А» та «Б» обов’язкова наявність освіти за освітнім ступенем магістра.

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, їх віднесення до рівня НРК

Диплом молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра (5, 6, 7 рівні НРК відповідно).
Професійна кваліфікація Інспектор праці − 6 рівень НРК.3

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка здійснюється на відповідному рівні вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти може здійснюватися за спеціальностями на вибір інспекторів праці, зокрема, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами проводиться відповідно до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106: для осіб вперше призначених на посаду державної служби, протягом року з дня призначення на посаду; для осіб, які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності Конституція України.


Кодекс законів про працю України.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Закон України «Про державну службу».
Закон України «Про запобігання корупції».
Закон України «Про звернення громадян».
Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Закон України «Про індексацію грошових доходів населення».
Закон України «Про оплату праці».
Закон України «Про відпустки».4
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».
Закон України «Про нафту і газ».
Закон України «Про зайнятість населення».
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Закон України «Про колективні договори і угоди».
Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 383 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».5
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану».
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 року № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».