Гірник на маркшейдерських роботах


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Установка і закріплення на місцевості пунктів кордонів ведення гірських робіт в гірських виробках і об'єктах гірського будівництва, виконання рулеточних вимірів (в плані) і участь у виробництвоі маркшейдерської зйомки гірничних виробок і об'єктів гірського будівництва
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
09 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
12 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
12 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Гірник на маркшейдерських роботах - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначені у п. 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом маркшейдера на гірських роботах в кар’єрі та в шахті/маркшейдера комплексу на гірських роботах в кар’єрі та в шахті.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча і чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Гірник на маркшейдерських роботах”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Гірник на маркшейдерських роботах”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування згідно з вимогами діючого законодавства.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Психофізіологічні особливості:
фізична сила і витривалість;
зорова і слухова пам’ять;
стійкість до монотонної діяльності;
уважність;
стійкість до впливу стресів;
ефективна комунікація;
орієнтація на результат.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Гірник на маркшейдерських роботах” з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або до диплома кваліфікованого робітника, 2 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Гірник на маркшейдерських роботах” - наявність повної або базової загально-середньої освіти.

2.2. Перепідготовка

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Гірник на маркшейдерських роботах” проводиться за наявності повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти або професійної підготовки на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.

4. Загальні компетентності

Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності.
Знання та дотримання професійної лексики.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.
Дотримання професійної етики.
Запобігання конфліктних ситуацій.
Знати основи ощадливого виробництва.
Знати правила охорони праці, промислової безпеки.
Знати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.