Газорятівник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8290
Основна мета професійної діяльності:
Рятування людей при аваріях та нещасних випадках в газовому господарстві і на об'єктах, де використовуються токсичні та вибухонебезпечні гази, легкозаймисті рідини, шкідливі речовини. Контроль запобігання та ліквідація аварій у газовому господарстві. Виконання профілактичних комплексів та заходів для запобігання аварійних ситуацій у газонебезпечних виробництвах.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
03 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
05 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
05 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Газорятівник 3 розряду.
Газорятівник 4 розряду.
Газорятівник 5 розряду.
Незалежно від рівня професійної кваліфікації газорятівник повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій (Al, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Bl, В2, ВЗ, Г1-Г6, Д1-ДЗ, Е1-ЕЗ).
Розряд встановлюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.
Газорятівник 5 розряду також повинен володіти компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій (Б2, БЗ, В4, В5).
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначені у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра газорятувальної станції (служби).
Може ставити завдання газорятівнику нижчого розряду.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана з із шкідливими і важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства, колективного договору.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18років і старше.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Газорятівник”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Газорятівник”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - один раз на рік.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на рік.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Газорятівник” з додатками до диплома кваліфікованого працівника або свідоцтва про присвоєння кваліфікації „Газорятівник”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка,перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 3 розряду - наявність повної або базової загально середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 4 розряду - наявність повної або базової загально середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 3 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи у газорятувальній службі не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Газорятівник” 3 розряду - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Газорятівник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газорятівник” 5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією „Газорятівник” 4 розряду - не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потреби на виробництві не рідше одного разу на п'ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс цивільного захисту України.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 61 „Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2007 за №441/13708.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 №218 „Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за №104/17399.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285,Діро затвердження Правил безпеки систем газопостачання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати у команді.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність застосувати знання на практиці.