Газівник коксових печей


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8159
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування обладнання подачі газу на коксові печі коксових батарей. Забезпечення рівномірного обігріву камер коксових печей по довжині кожної батареї. Контроль температурного і гідравлічного режимів батарей.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
18 серпня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
20 серпня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2025 року
Версії:
20 серпня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Газівник коксових печей.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра або старшого майстра.
Може ставити завдання учню газівника коксової печі.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені засоби індивідуального захисту згідно норм, видаються чергові засоби індивідуального захисту колективного (безособового) користування, що передаються однією ЗМІНОЮ іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років І старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Газівник коксових печей”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Газівник коксових печей ”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Газівник коксових печей” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації „Газівник коксових печей”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Газівник коксових печей” - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Газівник коксових печей”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” від 04.07.2019 р. № 1045, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 р. за № 828/33799.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 10.06.2008 р. № 135 „Про затвердження Правил безпеки в коксохімічному виробництві”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.07. 2008 р. за № 575/15266.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. № 61, „Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2007 р. за № 441/13708.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 р. № 289, „Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 р. за № 87/16103.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 р. №183 „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії"”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 р. за №863/15554.