Газівник доменної печі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення заданого технологічного режиму роботи доменної печі.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
17 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Газівник доменної печі I рівня професійної кваліфікації (може відповідати 3-5 кваліфікаційному розряду) – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, О, П, Р.
Газівник доменної печі II рівня професійної кваліфікації (може відповідати 5-8 кваліфікаційному розряду) – трудові функції А, Б, З, И, І, К, Л, М, Н, О, П, Р.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра доменної печі; старшого майстра виробництва (начальника зміни) доменного цеху; старшого майстра газового господарства
доменного цеху.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі –
ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються
однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Газівник доменної печі” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за
професією „Газівник доменної печі”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – щорічно.
Наявність довідки про проходження попередньої (періодичної) психофізіологічної експертизи. Психофізіологічна експертиза проводиться у рамках процедури медичних оглядів: попереднього (під час прийняття працівника на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) - не рідше одного разу на три роки.

Проходження професійного навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні
під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Наявність посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою, право виконання газонебезпечних робіт, право роботи в газозахисних апаратах і знання «Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної
металургії».

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Газівник доменної печі” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Газівник доменної печі” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або
сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або
часткову професійну кваліфікацію:
Газівник доменної печі I рівня професійної кваліфікації - 4 рівень НРК;
Газівник доменної печі II рівня професійної кваліфікації - 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна підготовка за професією „Газівник доменної печі” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газівник доменної печі I рівня професійної кваліфікації” (3-
5 кваліфікаційні розряди) – наявність повної або базової загальної середньої освіти або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Газівник доменної печі” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газівник доменної печі I рівня професійної
кваліфікації” (3-5 кваліфікаційні розряди) проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Газівник доменної печі” з присвоєнням професійної кваліфікації „Газівник доменної печі II рівня професійної кваліфікації”
(5-8 кваліфікаційний розряд). Вища освіта або фахова передвища освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Газівник доменної печі I рівня професійної
кваліфікації” (3-5 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Кодекс законів про працю України.

Закон України ,,Про охорону праці”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України Комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4 „Про
затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.03.2007 № 61 „Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних
підприємств і виробництв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2007 за № 441/13708.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 №218 „Про затвердження Правил охорони праці у
газовому господарстві підприємств чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за №104/17399.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничозбагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України:
29.07.2019 за № 828/33799.
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.03.2021 № 569 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки
та здоров’я на роботі в металургійній промисловості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 07.05.2021 за № 606/36228.
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.03.2021 № 568 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки
та здоров’я на роботі у доменному виробництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 07.05.2021 за № 613/36235.
Інші правила, що регулюють відповідну професійну діяльність затверджені в установленому порядку.