Фармацевт клінічний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2224.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та супутніми товарами: розробка, забезпечення якості, реалізація; забезпечення раціонального застосування лікарських засобів: клінічні дослідження лікарських засобів, моніторинг ефективності та безпеки терапії, фармаконагляд; надання фармацевтичної допомоги.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»
Дата затвердження:
23 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
30 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
30 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Фармацевт клінічний.

1.6. Назви типових посад

Фармацевт клінічний.

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Фармацевт клінічний працює в закладах охорони здоров’я (аптечного та/або клінічного типу та інші), підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, представництвах фармацевтичних компаній, контрактних дослідницьких організаціях (CRO), сайт-менеджмент організаціях (SMO), закладах вищої освіти і галузевих установах відповідного профілю.
Фармацевт клінічний працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного суб'єкта господарювання, його структурного підрозділу, зміни тощо.

1.8. Умови праці

Професійна діяльність фармацевта клінічного передбачає роботу у закладах охорони здоров’я (аптечного та/або клінічного типу).
Робоче місце в аптечному та клінічному закладі охорони здоров’я (КЗОЗ) розташоване в окремому приміщенні (кабінеті) закладу та оснащене предметами і засобами праці відповідно до вимог законодавства та виконуваних функцій.
Робоче місце в аптечному закладі охорони здоров’я розташоване та оснащене предметами і засобами праці відповідно до вимог законодавства та виконуваних функцій.
Підпорядковується завідувачу аптеки або головному лікарю, керівнику відділу, організації (CRO, SMO) та інш.
Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно до чинним законодавством, колективним договором та графіками надання відпусток.
Особливий характер праці. Робота в окремих випадках пов’язана зі шкідливими умовами праці, та може супроводжуватися підвищеним впливом температури, шуму, вібрації, пожежної безпеки та дії токсичних речовин.
Високий рівень психофізіологічного та емоційного навантаження.
Високий рівень відповідальності за формування навколишнього здорового фізіологічного та природнього середовища.

1.9. Засоби індивідуального захисту

Необхідні щорічні медичні огляди, попереднє спеціальне навчання з техніки безпеки та пожежної безпеки у закладах охорони здоров’я.
Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні і знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

На посаду фармацевта клінічного приймаються особи, які мають вищу фармацевтичну освіту (диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Клінічна фармація»), посвідчення про проходження інтернатури, посвідчення про проходження спеціалізації «Клінічна фармація». Без вимог до стажу роботи.
На посаду фармацевта клінічного другої категорії приймаються особи, які мають вищу фармацевтичну освіту (диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Клінічна фармація»), посвідчення про проходження інтернатури, посвідчення про проходження спеціалізації «Клінічна фармація», посвідчення курсів підвищення кваліфікації за фахом «Клінічна фармація»; сертифікат про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціалізації. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
На посаду фармацевта клінічного першої категорії приймаються особи, які мають вищу фармацевтичну освіту (диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Клінічна фармація»), посвідчення про проходження інтернатури, посвідчення про проходження спеціалізації «Клінічна фармація», посвідчення курсів підвищення кваліфікації за фахом «Клінічна фармація»; сертифікат про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціалізації. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
На посаду фармацевта клінічного вищої категорії приймаються особи, які мають вищу фармацевтичну освіту (диплом магістра за освітньо-професійною програмою «Клінічна фармація»), посвідчення про проходження інтернатури, посвідчення про проходження спеціалізації «Клінічна фармація», посвідчення курсів підвищення кваліфікації за фахом «Клінічна фармація»; сертифікат про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціалізації.
Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Інші умови допуску: - особи, що пройшли медичний огляді і за його результатами фізичний і психічний стан здоров’я дозволяє їм виконувати професійні обов’язки; - особи, що ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я (аптечного та/або клінічного типу), посадовою інструкцією, нормами професійної етики; - особи, що попередньо пройшли інструктаж, навчання та перевірку знань з питань технік безпеки та охорони праці.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом магістра (7-й рівень НРК) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, освітньо-професійною програмою «Клінічна фармація».
Сертифікат провізора-спеціаліста/фармацевта-спеціаліста.
Сертифікат вторинної спеціалізації «Клінічна фармація».
Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

2. Навчання та професійний розвиток

Навчання здійснюється профільними закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти, науковими закладами, центрами з підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників тощо.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», спеціалізація “Фармація”, освітня програма «Клінічна фармація», професійна кваліфікація за дипломом «фармацевт клінічний». Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», з отриманням відповідного сертифіката. Наступна вторинна спеціалізація «Клінічна фармація». Наявність сертифіката за спеціалізацією «Клінічна фармація».

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Обов'язкове щорічне підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність фармацевта клінічного займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії (друга, перша, вища).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (із змінами) Закону України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» (із змінами).
Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (із змінами).
Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (із змінами) Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами) Постанова КМ України від 30.11.2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (із змінами) Наказом МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» (із змінами) Наказ МОЗ України від 16.02.2009 р. № 95 «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами) Наказ МОЗ України від 08.12.2015 р. № 830 «Про затвердження і введення в дію Державної фармакопеї України (II видання)» Наказ МОН України від 22.05.2020 р. №673 «Про затвердження переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».
Наказ МОЗ України від 06.07.2012 №498 “Перелік товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” (зі змінами).
Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.05.2020 року № 1023.
Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 «Лікарські засоби. Належна практика зберігання», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.10.2011 року № 634.