Фармацевт


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2224.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та супутніми товарами: розроблення, виробництво, забезпечення якості, реалізація лікарських засобів і супутніх товарів, надання фармацевтичної допомоги.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»
Дата затвердження:
23 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
30 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
30 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Фармацевт

1.6. Професійна кваліфікація

Фармацевт (трудова функція А за винятком А1, А4, трудова функція Б, трудова функція В за винятком  В2, трудова функція Г, трудова функція Д за винятком  Д2, Д3,)

Фармацевт-аналітик (трудові функції фармацевта і додатково Д2, Д3)

Фармацевт-організатор (трудові функції фармацевта і додатково А1, А4)

Фармацевт-токсиколог (трудові функції фармацевта і додатково В2)

1.7. Вимоги до державної сертифікації

Професійна кваліфікація фармацевт/клінічний фармацевт/фармацевт косметолог присвоюється за результатом закінчення відповідної освітньої програми магістерського рівня. Подальше присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій здійснюється відповідно до нормативно-правових актів МОЗ України.

Знання здобувачів професійних кваліфікацій оцінюються шляхом оцінювання вмінь застосовувати передбачені цим стандартом знання для виконання трудових дій.

Вміння і навички здобувачів професійних кваліфікацій оцінюються переважно на робочому місці. При цьому має оцінюватися також здатність виконувати трудові функції відповідально та автономно відповідно до вимог стандарту. Комунікативні вміння і навички можуть оцінюватися також при оцінюванні знань.

1.8. Назви типових посад

Фармацевт

Фармацевт-аналітик

Фармацевт-токсиколог

Фармацевт-організатор: старший фармацевт, завідувач аптеки, завідувач аптечного складу (бази), заступники з числа фармацевтів (завідувача аптеки, аптечного складу (бази), завідувач відділу (аптеки, аптечного складу (бази), завідувач лабораторії (контрольно-аналітичної), завідувач аптечного пункту.

1.9. Місце професії (професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Фармацевт працює в аптеках, оптових фармацевтичних підприємствах, підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, лікарнях, інших закладах охорони здоров’я, судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, закладах вищої освіти і галузевих установах відповідного профілю.     

1.10. Умови праці

Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором та графіками надання відпусток.

Особливий характер праці. Робота фармацевта може супроводжуватися підвищеним впливом температури, шуму, вібрації, пожежної безпеки та дії токсичних речовин.

1.11. Засоби захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні і знешкоджувальні засоби.

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.12. Умови допуску до роботи за професією

Наявність диплома про присвоєння освітньої кваліфікації магістр (спеціаліст) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.01 Фармація, та професійної кваліфікації (фармацевт, фармацевт клінічний, фармацевт-косметолог) відповідно до освітньої програми. Сертифікат про проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація".

Наявність особистої медичної книжки з даними про проходження попереднього (періодичного) профілактичного медичного огляду.

Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.13. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом магістра фармації (спеціаліста) (7-й рівень НРК) як освітня кваліфікація, що є допуском до здобуття кожної з професійних кваліфікацій, визначених стандартом. В дипломі має бути зазначена професійна кваліфікація фармацевта/клінічного фармацевта/фармацевта-косметолога відповідно до освітньої програми.

Сертифікат фармацевта/провізора-спеціаліста з відповідною фармацевтичною/провізорською спеціальністю,

Фармацевт-аналітик, фармацевт-токсиколог, фармацевт-організатор додатково - Сертифікат про проходження спеціалізації.

Професійні кваліфікації, передбачені стандартом, відносяться до 7-го рівня Національної рамки кваліфікацій.

2. Навчання та професійний розвиток

Навчання здійснюється профільними закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти, науковими закладами, центрами з підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників тощо.         

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для професії фармацевт: другий (магістерський) рівень за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація,  226.01 спеціалізація Фармація, професійна кваліфікація за дипломом фармацевт/клінічний фармацевт/фармацевт-косметолог. Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з отриманням відповідного сертифіката.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації).

Відповідно до чинного законодавства

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (із змінами).
Закону України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» (із змінами).
Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (із змінами).
Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (із змінами).
Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами).
Постанова КМ України від 30.11.2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (із змінами).
Наказом МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» (із змінами).
Наказ МОЗ України від 16.02.2009 р. № 95 «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами).
Наказ МОЗ України від 08.12.2015 р. № 830 «Про затвердження і введення в дію Державної фармакопеї України (II видання)».
Наказ МОН України від 22.05.2020 р. №673 «Про затвердження переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».
Інші нормативно-правові, нормативно-технічні та нормативні акти, які регламентують питання розроблення, виробництва, забезпечення якості, реалізації лікарських засобів і супутніх товарів, надання фармацевтичної допомоги населенню.