Фахівець з публічних закупівель


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.2
Основна мета професійної діяльності:
Планування та організація закупівельної діяльності з метою задоволення потреб у товарах, роботах і послугах на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, розуміння аспектів участі та контролю в закупівлях відповідно до законодавства та підзаконних актів у сфері публічних закупівель.
Розробник: Міністерство економіки України
Дата затвердження:
14 вересня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
25 вересня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
25 вересня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи)  професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

Фахівець з публічних закупівель, 2419.2.

4. Узагальнена назва професії

Фахівець у сфері публічних закупівель.

5. Назви типових посад

Провідний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель.
Головний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель.
Менеджер (фахівець) з публічних закупівель.

6. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Фахівець базового рівня – 6 рівень НРК. Фахівець середнього рівня – 6 рівень НРК. Фахівець просунутого рівня – 7 рівень НРК. Фахівець експертного рівня – 7 рівень НРК.

7. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Диплом бакалавра 6 рівень НРК та диплом магістра 7 рівень НРК за галузями знань:

  • 05 Соціальні та поведінкові науки
  • 07 Управління та адміністрування
  • 08 Право
  • 12 Інформаційні технології
  • 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
  • 23 Соціальна робота
  • 24 Сфера обслуговування
  • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
  • 28 Публічне управління та адміністрування
  • 29 Міжнародні відносини

Сертифікати про підвищення кваліфікації

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Фахівець базового рівня

Заклади вищої освіти

Наявність диплома про вищу освіту першого (бакалаврського) рівня освіти, без вимог до стажу роботи

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Фахівець середнього рівня

Заклади вищої освіти

Наявність диплома про вищу освіту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, стаж роботи у сфері публічних закупівель не

менше 1 року

Фахівець просунутого рівня

Заклади вищої освіти

Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти, стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше, ніж 3 роки

Фахівець експертного рівня

Заклади вищої освіти

Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю, стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше, ніж 5 років

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації:

Проходження курсів, у тому числі безкоштовних онлайн-курсів та інших навчальних заходів, рекомендованих Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель, Національним агентством з питань державної служби, у тому числі організованих із залученням коштів міжнародної технічної допомоги.

Підвищення кваліфікації також може здійснюватися шляхом неформальної освіти (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари тощо) та інформальної освіти. Підвищення кваліфікації, як правило, не рідше ніж один раз на три роки.