Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2359.2
Основна мета професійної діяльності:
Реалізація молодіжної політики, організація молодіжної роботи та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних галузях суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів і прав молоді.
Розробник: Міністерство молоді та спорту України
Дата затвердження:
22 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
29 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
29 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник).

1.6. Професійна кваліфікація

Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії (трудові функції А, Б).
Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії (трудові функції А, Б, В, Г).
Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії (трудові функції А, Б, В, Г, Д).

1.7. Назви типових посад

Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії.
Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії.
Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) може працювати в молодіжних (дитячих) громадських об’єднаннях, молодіжних центрах, громадських, релігійних і благодійних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, зокрема на умовах трудового договору/контракту.
Питання безпосереднього підпорядкування молодіжного працівника визначають у трудовому договорі (контракті) або відповідно до штатного розпису органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації.

1.9. Умови праці

Умови праці визначені чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, іншими документами підприємства, установи, організації.
Робота пов’язана з особливим характером праці (з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням).

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Для професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії» – наявність документа про повну загальну середню освіту, без вимог до стажу роботи.
Для професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії» – наявність документа про освіту не нижче рівня молодшого бакалавра або бакалавра, стаж роботи не менше одного року.
Для професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії» – наявність документа про освіту не нижче рівня бакалавра або магістра, стаж роботи не менше одного року.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
Володіння державною мовою не нижче рівня вільного володіння першого ступеня (С1) (для громадян України) або володіння державною мовою не нижче середнього рівня володіння другого ступеня (В2) (для іноземців та осіб без громадянства).

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Для кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії»: свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти; сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії» або інший документ, що підтверджує зазначену професійну кваліфікацію.
Професійна кваліфікація «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) II категорії» – 4 рівень НРК.
Для кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії»: диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого бакалавра, або диплом бакалавра за будь-якою зі спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23 «Соціальна робота»; сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії» або інший документ, що підтверджує зазначену професійну кваліфікацію.
Професійна кваліфікація «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії» – 5 рівень НРК.
Для кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії»: диплом бакалавра або диплом магістра за будь-якою зі спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23 «Соціальна робота»; сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії» або інший документ, що підтверджує зазначену професійну кваліфікацію.
Професійна кваліфікація «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії» – 6 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) I категорії» – підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр) або першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (бакалавр) за будь-якою спеціальністю галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23 «Соціальна робота» без вимог до стажу роботи.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації фахівців з питань молоді (молодіжних працівників) установлюють зазвичай з періодичністю не рідше одного разу на п’ять років.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Для професійної кваліфікації «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) вищої категорії» підвищення кваліфікації шляхом підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти або другому (магістерському) рівні вищої освіти (для здобуття ступеня бакалавра/магістра за будь-якою спеціальністю галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23 «Соціальна робота»).

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання за програмою «Молодіжний працівник» проводять впродовж першого року роботи.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Сімейний кодекс України.
Закон України «Про основні засади молодіжної політики».
Закон України «Про освіту».
Закон України «Про повну загальну середню освіту».
Закон України «Про вищу освіту».
Закон України «Про фахову передвищу освіту».
Закон України «Про позашкільну освіту».
Закон України «Про зайнятість населення».
Закон України «Про захист персональних даних».
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
Закон України «Про соціальні послуги».
Закон України «Про волонтерську діяльність».
Указ Президента України від 12 березня 2021 р. № 94 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі».
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні ради».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 246 «Про утворення державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 – 2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1669 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 – 2025 роки.
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 19 вересня 2018 р. № 4334 «Про затвердження Порядку реалізації програми «Молодіжний працівник», зареєстрованого в Міністерстві України 18 жовтня 2018 р. за № 1178/32630.