Фахівець з фізичної реабілітації


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3226
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення фізичної реабілітації, спрямованої на відновлення психо-соціальних функцій, порушених внаслідок хвороби або травми, відновлення чи компенсацію послаблених або втрачених функцій організму клієнта/пацієнта.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Фахівець з фізичної реабілітації.

1.2. Професійна кваліфікація

Фахівець з фізичної реабілітації.
Фахівець з фізичної реабілітації II категорії.
Фахівець з фізичної реабілітації І категорії.
Незалежно від професійної кваліфікації фахівець з фізичної реабілітації повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.

1.3. Назви типових посад

Фахівець з фізичної реабілітації.
Фахівець з фізичної реабілітації II категорії.
Фахівець з фізичної реабілітації І категорії.

1.4. Місце професії (посади) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Підпорядковується керівнику установи (закладу), що надає соціальні послуги, керівнику спеціального закладу середньої освіти або лікарю відповідного профілю (у разі роботи в закладах охорони здоров’я).

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з відповідальністю та підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Для фахівця з фізичної реабілітації та фахівця з фізичної реабілітації II категорії: вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія” (“Фізична реабілітація”) галузі знань “Охорона здоров’я” або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія” (“Фізична реабілітація”) галузі знань “Охорона здоров’я” чи за напрямом підготовки “Здоров’я людини” галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” (відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719) чи за спеціальністю “Фізична реабілітація” напряму підготовки “Фізичне виховання і спорт” (відповідно до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507).
Для фахівця з фізичної реабілітації: без вимог до стажу роботи.
Для фахівця з фізичної реабілітації II категорії: для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого бакалавра - стаж роботи на посаді фахівця з фізичної реабілітації - не менше ніж 2 роки.
Для фахівця з фізичної реабілітації І категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія” (“Фізична реабілітація”) галузі знань “Охорона здоров’я” чи за напрямом підготовки “Здоров’я людини” галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” (відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719) чи за спеціальністю “Фізична реабілітація” напряму підготовки “Фізичне виховання і спорт” (відповідно до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 № 507). Стаж роботи на посаді фахівця з фізичної реабілітації II категорії - не менше ніж 1 рік.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом молодшого бакалавра, 5 рівень НРК.
Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеня “молодший бакалавр” за спеціальністю “Фізична реабілітація, ерготерапія” галузі знань “Охорона здоров’я”.
Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “Фізична реабілітація, ерготерапія” галузі знань “Охорона здоров’я”.

2.2. Перепідготовка

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “Фізична реабілітація, ерготерапія” галузі знань “Охорона здоров’я” на основі ступеня “бакалавр” або “магістр”, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня “бакалавр” за спеціальністю “Фізична реабілітація, ерготерапія” галузі знань “Охорона здоров’я”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер- класи тощо).

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний кодекс України.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”.
Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 за№ 1771/22083.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 №855 ,Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за № 1209/29339.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 №1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність фахівця з фізичної реабілітації.