Фахівець із соціальної допомоги вдома


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2446.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація, надання соціальних послуг та соціальної допомоги вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці ( далі - хворим), які перебувають у складних життєвих обставин, у подоланні складних життєвих обставин або мінімазації негативних наслідків таких обставин.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
20 червня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
23 червня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2025 року
Версії:
23 червня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена професія

Фахівець із соціальної допомоги вдома

1.2. Професійна кваліфікація

Фахівець із соціальної допомоги вдома

1.3. Назви типових посад

Фахівець із соціальної допомоги вдома
Фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії
Фахівець із соціальної допомоги вдома І категорії
Провідний фахівець із соціальної допомоги вдома

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце фахівця із соціальної допомоги вдома непостійне: у службових приміщеннях відповідного відділення надавача соціальних послуг, державних органів управління, органів місцевого самоврядування, благодійних та комерційних структур, громадських об’єднань, офісах фізичних осіб-підприємців, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг, в житловому приміщенні отримувача соціальних послуг.
Працює під керівництвом керівника надавача соціальних послуг.
Підпорядковується завідувачу відповідного відділення.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, графіка роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово - емоційним навантаженням.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

До посади „фахівець із соціальної допомоги вдома” допускаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи. 
До посади „фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії” допускаються особи з вищою освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи на посаді фахівця із соціальної допомоги вдома - не менше, ніж 1 рік.
До посади „фахівець із соціальної допомоги вдома І категорії” допускаються особи з вищою освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної допомоги вдома II категорії - не менше, ніж 2 роки.
До посади „провідний фахівець із соціальної допомоги вдома” допускаються особи з вищою освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді фахівця Із соціальної допомоги вдома І категорії - не менше, ніж 2 роки.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Фахівець із соціальної допомоги вдома”.
Проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра із соціальної роботи, кваліфікація „бакалавр із соціальної роботи, фахівець із соціальної допомоги вдома”, 7 рівень НРК.
Диплом магістра із соціальної роботи, кваліфікація „магістр із соціальної роботи”, 8 рівень НРК.

2.Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікації, за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” у відповідності до трудових функцій А, Б, В, Г, Д, Е та / або підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти, який відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікації, за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” у відповідності до трудових функцій Ж, З, И, К.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань „соціальна робота” на основі ступеня бакалавра, здобутого за спеціальністю галузі знань „соціальна робота”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державно?’.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про органи самоорганізації населення”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про захист персональних даних ”.
Закон України ,Дро психіатричну допомогу ”.
Закон України „Про волонтерську діяльність”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 9.04.2005 № 268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1184 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 19.09.2012 за № 1614/21926.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 за№ 1771/22083.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 №518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг; особам похилого віку; особам з інвалідністю тощо.