Фахівець із раннього втручання


Загальна інформація Інша інформація
Основна мета професійної діяльності:
Організація та здійснення надання послуги раннього втручання для підвищення якості життя сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, їх ступеня адаптованості.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України
Дата затвердження:
12 грудня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
21 грудня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2027 року
Версії:
21 грудня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Фахівець із раннього втручання.

1.6. Професійна кваліфікація

Фахівець із раннього втручання, 7 рівень НРК.

1.7. Назви типових посад

Фахівець із раннього втручання.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце фахівця із раннього втручання непостійне:
- в центрах раннього втручання (служба, філія, відділення, кабінет, мобільна бригада): юридична особа комунальної та/або приватної форми власності, зареєстрована в установленому законодавством порядку та/або відокремлений підрозділ без утворення юридичної особи закладів/установ охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (далі – надавачі послуги раннього втручання), які відповідають критеріям діяльності надавачів послуги раннього втручання;
- в житловому оточенні отримувача послуги раннього втручання.
Фахівець із раннього втручання підпорядковується директору центру або керівнику закладу охорони здоров’я та/або соціального захисту, та/або освіти, та/або інклюзивно-ресурсного центру.

1.9. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є гарантованими законодавством про охорону здоров’я, про освіту, про соціальний захист та законодавством про працю.
Професійна діяльність пов’язана з високим рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження під час виконання трудових функцій. 1.10. Умови допуску до роботи за професією Наявність документа про вищу освіту не нижче рівня бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань.
Наявність документа про проходження тренінгів, програм навчання (підвищення кваліфікації) з технологій надання послуги раннього втручання.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов’язків (для іноземців та осіб без громадянства).

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про вищу освіту не нижче рівня бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань.
Наявність документа про проходження тренінгів, програм навчання (підвищення кваліфікації) з технологій надання послуги раннього втручання.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
Вільне володіння державною мовою (для громадян України) або володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, ведення ділової документації та виконання професійних обов’язків (для іноземців та осіб без громадянства).

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом про рівень вищої освіти за ступенем бакалавра, 6 рівень НРК.
Документ про проходження тренінгів, програм навчання (підвищення кваліфікації) з технологій надання послуги раннього втручання, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Тренінги, програми навчання (підвищення кваліфікації) з технологій надання послуги раннього втручання.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Конвенція про права осіб з інвалідністю.
Конвенція про права дитини.
Європейська соціальна хартія (переглянута).
Сімейний кодекс України.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про дошкільну освіту”.
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”.
Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”.
Закон України „Про психіатричну допомогу”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про інформацію”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про волонтерську діяльність”.
Закон України „Про громадські об’єднання”.
Закон України „Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
Указ Президента України від 03.12.2019 № 875 „Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 175 „Деякі питання діяльності Національної ради з питань раннього втручання”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 12-р „Про визначення національного координатора”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 517-р „Про схвалення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 1117-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.02.2021 № 92 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.09.2021 № 552 „Про затвердження Типової програми навчання (підвищення кваліфікації) спеціалістів і фахівців, задіяних в управлінні системою раннього втручання”.