Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.2
Основна мета професійної діяльності:
Визначення маркетингових можливостей, реалізація яких підвищує конкурентоспроможність підприємства.
Розробник: ГО „Українська Асоціація Маркетингу”
Дата затвердження:
18 жовтня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
20 жовтня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2026 року
Версії:
20 жовтня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

    1.1. Професійна кваліфікація

Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
I категорії фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
II категорії фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

    1.2. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Місцем роботи є відділ маркетингу, інформаційно-аналітичний підрозділ підприємства (установи, організації). Робоче місце позначається робочою зоною, де зосереджені матеріально-технічні елементи, що забезпечують аналітичний процес.

    1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпуски надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

    1.4. Умови допуску до роботи за професією

На посаду “Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра або другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку - не менше ніж 5 років.
На посаду “І категорії фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра або другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку - не менше ніж 3 роки.
На посаду “II категорії фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра або другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку - не менше ніж 1 рік.
На посаду “Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку” приймаються особи з вищою освітою першого рівня за ступенем бакалавра або другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.
Наявність всіх, передбачених законодавством документів.

    1.5. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Диплом бакалавра (6 рівень НРК) за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Економіка”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
Диплом магістра (7 рівень НРК) за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Економіка”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

    2. Навчання та професійний розвиток

    2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань “Управління та адміністрування” та спеціальністю “Економіка”, галузі знань “Соціальні та поведінкові науки”.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань “Управління та адміністрування” та спеціальністю “Економіка”, галузі знань “Соціальні та поведінкові науки”.

    2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань “Управління та адміністрування” та спеціальністю “Економіка”, галузі знань “Соціальні та поведінкові науки” на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.
Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями за спеціальностями “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань “Управління та адміністрування” та спеціальністю “Економіка”, галузі знань “Соціальні та поведінкові науки” на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

    2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

    3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про захист економічної конкуренції”.
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
Закон України “Про ціни та ціноутворення”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Закон України “Про рекламу”.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку.

    3.1 Стандарти якості та менеджменту галузі:

Етичний кодекс У AM.
Міжнародний процесуальний кодекс ICC/ ESOMAR.
Керівництва та Директиви ESOMAR
Стандарт якості маркетингових досліджень УАМ СОУ 91.12.0 21708654 001 2002

    4. Загальні компетентності

Здатність працювати з великими обсягами даних.
Здатність діяти в мультизадачних умовах.
Здатність працювати в команді.
Здатність до стратегічного планування і прогнозування.
Здатність до підвищення кваліфікації.
Здатність використовувати цифрові технології.
Здатність бути крос-функціональним, працювати на стику професій.
Здатність працювати віддалено.
Здатність працювати автономно і цілком відповідально.