Електрозварник ручного зварювання


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7212
Основна мета професійної діяльності:
З’єднання металевих конструкцій, складних апаратів, деталей, вузлів методом сплавлення металів. Виконання зварювання апаратів, вузлів та конструкцій у різних просторових положеннях зварного шва
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Електрозварник ручного зварювання 2 розряду – трудові функції А, Б, В1, Г, И, І, К.
Електрозварник ручного зварювання 3 розряду – трудові функції А, Б, В1, Г, Д, И, І, К.
Електрозварник ручного зварювання 4 розряду – трудові функції А, Б, В1- В2, Г, Д, Е, И, І, К.
Електрозварник ручного зварювання 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, І, К.
Електрозварник ручного зварювання 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, І, К.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника дільниці, старшого майстра, майстра, бригадира.
Може ставити завдання електрозварнику ручного зварювання нижчої кваліфікації.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці.
Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Електрозварник ручного зварювання” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед
прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Електрозварник ручного зварювання” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електрозварник ручного зварювання” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Електрозварник ручного зварювання” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК.
„Електрозварник ручного зварювання” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК.
„Електрозварник ручного зварювання” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.
„Електрозварник ручного зварювання” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.
„Електрозварник ручного зварювання” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрозварник ручного зварювання” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрозварник ручного зварювання” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрозварник ручного зварювання” 4 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрозварник ручного зварювання” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного
зварювання” 2 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електрозварник ручного зварювання” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного
зварювання” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електрозварник ручного зварювання” з отриманням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного
зварювання” 4 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного зварювання” 3 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання” 2 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного зварювання” 4 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного зварювання” 5 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрозварник ручного зварювання” 6 розряду. Професійна (професійнотехнічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Електрозварник ручного зварювання” 5 розряду не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення або підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253 „Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 „Про затвердження Правил будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок”.