Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Розробник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Тетріс ЛТД”
Дата затвердження:
14 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
17 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
17 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (3-4 кваліфікаційні розряди) (трудові функції А, Б, В, Г, Д);
Старший електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (5-6 кваліфікаційні розряди) (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є).
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.
У межах визначених професійних кваліфікацій можуть бути присвоєні/підтверджені часткові кваліфікації на основі трудових функцій.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Електромеханіки з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин можуть працювати одноосібно під керівництвом керівника підприємства/установи/організації або у складі групи електромеханіків з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин під керівництвом керівника профільного структурного підрозділу.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Потенційні джерела шкідливих і небезпечних виробничих факторів виробничого середовища, що впливають на умови праці, встановлюються за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці і можуть включати:
мікроклімат та освітлення виробничих приміщень;
рівень шуму;
електромагнітне поле та випромінювання радіочастотного діапазону;
іонізуюче випромінювання;
забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами при паянні металевих компонентів та оптоволоконних ліній зв’язку;
небезпека ураження електричним струмом тощо.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин”.
Проходження інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та інструкцій, що регламентують безпечну роботу.
Наявність посвідчення про отримання групи з електробезпеки не нижче II, в залежності від обладнання, що обслуговується.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації за професією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або документ про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій:
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, 3 рівень НРК;
Старший електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти, центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, інших закладах (установах), включаючи підготовку на виробництві, які проводять освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” за видами навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації).

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин”. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” (5-6 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” (3-4 кваліфікаційні розряди) не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про захист персональних даних”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Правила експлуатації електрозахисних засобів” від 05.06.2001 № 253.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.