Експерт з оцінки медичних технологій


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2229.2
Основна мета професійної діяльності:
Мета професійної діяльності експерта з оцінки медичних технологій (далі – ОМТ) полягає у плануванні, організації та проведенні ОМТ відповідно до базової моделі HTA Core Model®, якою передбачене дослідження медичної технології (МТ) за такими аспектами: проблема охорони здоров’я та використання МТ для її вирішення; опис і технічні характеристики МТ; безпека; клінічна ефективність; витрати та економічна оцінка; етичний аналіз; організаційні аспекти; пацієнти та соціальні аспекти; юридичні аспекти у складі експертної групи на рівні закладів охорони здоров’я, а також на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Дата затвердження:
23 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
30 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
30 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії:

Експерт з оцінки медичних технологій

1.6. Професійна кваліфікація:

Експерт з оцінки медичних технологій

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Експерт з оцінки медичних технологій може працювати у вітчизняних та міжнародних центрах (агенціях, експертних групах) з оцінки медичних технологій, органах державної влади та галузевих установах, закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, лабораторіях, закладах охорони здоров’я.

Робоче місце експерта може бути розташоване у науково-лабораторному, офісному або адміністративному приміщенні, передбачається також зайнятість поза межами закладу (установи) з використанням дистанційних технологій.

Експерт безпосередньо підпорядковується керівнику закладу (установи) згідно чинного законодавства в Україні.

1.8. Умови праці

Діяльність експерта пов’язана з підвищеним інтелектуальним навантаженням.

Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, оплата праці визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором (цивільно-трудовим договором). Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіком надання відпусток.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Медична або фармацевтична освіта, вища освіта та/або професійна кваліфікація.

Вільне володіння державною  та англійською мовою.

Вільне користування сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями

Фізичний та психічний стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Необхідне попереднє проходження інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом магістра (7 рівень НРК)

Сертифікат(и) про проходження добровільної сертифікації, інші документи, що підтверджують наявність компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій. 

  1. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для професії «Експерт з оцінки медичних технологій» передбачено отримання вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на базі вищої медичної або фармацевтичної освіти за усіма спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації передбачає участь у конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, практикумах, конгресах з оцінки медичних технологій, фармакоекономіки, економіки охорони здоров’я, а також стажування (зокрема міжнародне) у агенціях (експертних групах), закладах вищої освіти тощо.

Підтвердження рівня кваліфікації здійснюється уповноваженими органами згідно чинного законодавства. Періодичність 3 роки.

  1. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Закон України «Про публічні закупівлі»

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Бюджетний кодекс України

Цивільний кодекс України

Постанова КМУ № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» від 23.12.2020 р.

Наказ МОЗ України № 593 «Про затвердження настанови з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів» від 29.03.2021 р.

Етичний кодекс лікаря України

Етичний кодекс фармацевтичних працівників України

Інші нормативно-правові, нормативно-технічні та нормативні акти, які регламентують питання державної оцінки медичних технологій