Еколог


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2211.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення природоохоронної діяльності та збалансованого природокористування.
Розробник: ДЗ „Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління”
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Еколог.

1.6. Професійна кваліфікація Еколог.

Еколог ІІ категорії.
Еколог І категорії.
Провідний еколог.
Незалежно від професійної кваліфікації еколог повинен володіти всіма компетентностями, визначеними у п.5. цього професійного стандарту.

1.7.Назва типових посад Еколог.

Еколог ІІ категорії.
Еколог І категорії.
Провідний еколог.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце еколога: підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, окремі виробництва, інші господарські об’єкти.
Еколог працює під керівництвом керівника структурного підрозділу.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до діючого законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з діючим законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Еколог: Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 „Екологія”, без вимог до стажу роботи.
Еколог ІІ категорії: Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 „Екологія”, стаж роботи на посаді еколога не менше, ніж 1 року.
Еколог І категорії: Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 „Екологія”, стаж роботи на посаді еколога не менше, ніж 3 роки.
Провідний еколог: Наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 „Екологія”, стаж роботи на посаді еколога не менше, ніж 5 років.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом магістра за спеціальністю 101 „Екологія” (7 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Навчання проводиться в закладах вищої освіти для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 „Екологія” галузі знань 10 „Природничі науки”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня освіти не рідше, ніж один раз на п’ять років.

2.3. Перепідготовка (назва кваліфікації) Перепідготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 101 „Екологія”, на основі ступеня

магістра, здобутого за іншою галуззю знань.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Водний кодекс України.
Кодекс України про надра.
Лісовий кодекс України.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України „Про екологічний аудит”.
Закон України „Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”.
Закон України „Про стратегічну екологічну оцінку”.
Закон України „Про оцінку впливу на довкілля”.
Закон України „Про охорону атмосферного повітря”.
Закон України „Про Червону книгу України”.
Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Закон України „Про відходи”.
Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”.
Закон України „Про тваринний світ”.
Закон України „Про рослинний світ”.
Закон України „Про пестициди і агрохімікати”.
Закон України „Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення”.
Закон України „Про природно-заповідний фонд України”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275 „Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України”.