Диспетчер поїзний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3152
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів і транспортних засобів на диспетчерській дільниці.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
25 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
03 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
03 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Диспетчер поїзний. 

1.2. Назви типових посад

Диспетчер поїзний дільниці ПІ групи.
Диспетчер поїзний дільниці II групи.
Диспетчер поїзний дільниці І групи.
Старший диспетчер поїзний.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Диспетчер поїзний входить до структури/складу регіональних центрів управління рухом регіональних філій магістрального залізничного транспорту.
Диспетчер поїзний працює під керівництвом чергового по району регіонального центру управління рухом, начальника району регіонального центру управління рухом, знаходиться в оперативному підпорядкування старшого диспетчера поїзного.
Диспетчер поїзний керує роботою єдиної зміни диспетчерської дільниці з питань управління рухом, зокрема черговими по станціям, машиністами локомотивів магістрального залізничного транспорту та іншими змінними працівниками, безпосередньо пов’язаними з рухом поїздів.
Робоче місце диспетчера поїзного розміщено в будівлі управління регіональної філії (дирекції залізничних перевезень).

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
За результатами атестації робочого місця за умовами праці може бути встановлена скорочена тривалість робочого тижня.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Основними чинниками, що впливають на здоров’я працівника при виконанні обов’язків диспетчера поїзного: інтенсивність праці, напруженість трудового процесу; при роботі з персональним комп’ютером або монітором мікропроцесорної диспетчерської централізації - підвищений рівень електромагнітного випромінювання.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа про вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”. Стаж експлуатаційної роботи - не менше 2 років. Для старшого диспетчера поїзного - не менше 2 років стажу роботи диспетчером поїзним.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією .Диспетчер поїзний”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - у процесі трудової діяльності у визначені терміни.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - у процесі трудової діяльності у визначені терміни.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класом небезпечного вантажу.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом магістра за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”, сьомий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів проводиться один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 „Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078.
Наказ Міністерства транспорту України 21.11.2000 № 644 „Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2004 № 1026 „Про затвердження Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за№ 1640/10239.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 № „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044. 
„Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за №904/30772.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність поїзного диспетчера.

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватись професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність чітко, лаконічно та достовірно надавати інформацію, видавати розпорядження.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність здійснювати аналіз інформації, застосовувати знання на практиці.
Здатність працювати в команді, взаємодіяти з працівниками інших господарств.
Здатність використовувати в роботі сучасні автоматизовані системи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку.