Директор закладу (установи) надання соціальних послуг


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1210.1
Основна мета професійної діяльності:
Управління установою\закладом, яка надає соціальні послуги особам\сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставин, не можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
04 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
05 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2026 року
Версії:
05 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії (посади)

Директор закладу (установи).

1.2. Назви типових посад

Директор закладу (установи) надання соціальних послуг.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце директора установи/закладу надання соціальних послуг постійне: у службовому приміщенні установи/закладу, що надає соціальні послуги. Має у підпорядкуванні відповідний штат співробітників.
Підпорядковується Засновнику.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з відповідальністю та підвищеним нервово - емоційним навантаженням.

1.5. Засоби захисту індивідуального захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

До посади „Директор закладу (установи) надання соціальних послуг” допускаються особи з вищою освітою другого рівня вищої освіти за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років.
Проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

Диплом „магістра з соціальної роботи”, кваліфікація „магістра з соціальної роботи”, що відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій або диплом „магістра публічного управління та адміністрування”, кваліфікація „магістра публічного управління та адміністрування”.
І.Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікації, за спеціальністю галузі знань „соціальна робота”, „публічне управління та адміністрування”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань „соціальна робота”, „публічне управління та адміністрування” на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний кодекс України.
Сімейний кодекс України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.
Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховною Радою України від 27.02.91 № 789-ХІІ.
Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.
Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.
Закон України „Про органи самоорганізації населення”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про житловий фонд соціального призначення”.
Закон України ,Лро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”.
Закон України „Про психіатричну допомогу”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України „Про волонтерську діяльність”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про
організацію надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 „Про
затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості
соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 ,Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 „Про
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 „Про
затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 ,Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 за № 1771/22083.
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.09.2005 № 1965 „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України”
Державні стандарти соціальних послуг.