Директор регіонального центру соціальних служб (навчально-методична робота)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1210.1
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення ефективної діяльності регіонального центру соціальних служб (навчально-методична робота).
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України
Дата затвердження:
27 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2027 року
Версії:
05 жовтня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Директор центру.

1.6. Професійна кваліфікація

Директор регіонального центру соціальних служб (навчально-методична робота).

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Директор регіонального центру соціальних служб (навчально-методична робота) очолює центр соціальних служб та має у підпорядкуванні відповідний штат співробітників.

1.8. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється згідно з чинним законодавством, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи та відпочинку.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робота пов'язана з високим рівнем відповідальності та підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.9. Засоби захисту

Засоби індивідуального захисту, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, правилами та інструкціями з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту тощо.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Вища освіта другого рівня за ступенем магістр.

Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років. Проходження вступного та первинного інструктажів із охорони праці.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом магістра, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов'язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п'ять років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту проводиться один раз на рік.

3. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності

Конституція України.

Кодекс законів про працю України.

Цивільний кодекс України.

Сімейний кодекс України.

Європейська соціальна хартія (переглянута), ратифікована Законом України № 137-V від14.09.2006.

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.

Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI.

Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.

Закон України „Про соціальні послуги”.

Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.

Закон України „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”.

Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.

Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”.

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.

Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Закон України „Про захист персональних даних”.

Закон України „Про інформацію”.

Закон України „Про звернення громадян”.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Про зайнятість населення”.

Закон України „Про професійний розвиток працівників”.

Закон України „Про освіту”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 „Деякі питання діяльності центрів соціальних служб”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 „Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 за № 1771/22083.

Державні стандарти соціальних послуг та інші нормативно-правові акти з питань соціального обслуговування та соціального захисту населення.