Державний експерт директорату / генерального департаменту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.3
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення виконання завдань за окремими напрямами діяльності експертної групи / або директорату / генерального департаменту, що передбачає постійний аналіз стану справ у межах наданих повноважень, підготовку пропозицій щодо вироблення та оцінювання алтернативних варіантів державної політики, участь у моніторингу та оцінювані результатів реалізації державної політики
Розробник: Національне агентство України з питань державної служби
Дата затвердження:
13 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
17 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
17 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена назва професії

Державний експерт.

1.2. Назви типових посад

Державний експерт експертної групи.
Державний експерт директорату.
Державний експерт генерального департаменту.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Обіймає посаду державного експерта у складі експертної групи / директорату / генерального департаменту.
У разі тимчасової відсутності генерального директора директорату, директора генерального департаменту, у разі відсутності (тимчасової відсутності) заступника генерального директора директорату, керівника експертної групи може здійснювати повноваження керівника експертної групи, генерального директора директорату, директора генерального департаменту відповідно до наказу керівника державної служби в державному органі.
Безпосереднє підпорядкування керівнику експертної групи або генеральному директору директорату / директору генерального департаменту.
Робоче місце розташовано у приміщенні (кабінеті, кімнаті) центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. Може бути розташовано в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті).

1.4. Умови праці

Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, матеріально-технічне забезпечення та оплата праці є гарантовані законодавством про державну службу та законодавством про працю.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Визначення особи переможцем конкурсу в порядку, визначеному законодавством про державну службу, складання присяги державного службовця, відсутність обмежень і обставин, що перешкоджають реалізації права на державну службу, ознайомлення під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу та посадовою інструкцією, подання усіх, передбачених законодавством, документів (декларації, заяви тощо). Переведення державного службовця без обов’язкового проведення конкурсу в порядку, визначеному законодавством про державну службу. Встановлення відповідності державного експерта займаній посаді протягом строку випробування.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом молодшого бакалавра або бакалавра (6, 7 рівень НРК).
Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (застосовується, починаючи з 16 липня 2021 року).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр).
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Професійне навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та Інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки та підвищення кваліфікації, зокрема, в галузі знань „Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в закладах освіти, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня вищої освіти здійснюється тільки за спеціальністю галузі знань „Публічне управління та адміністрування”.
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” галузі знань „Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” галузі знань „Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2017 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487, Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення ИАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” галузі знань „Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351.
Підготовка на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань „Публічне управління та адміністрування” (у разі відсутності ступеня бакалавра або магістра за такими спеціальностями).
Підготовка на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями галузі знань „Публічне управління та адміністрування”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за загальними та / або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами проводиться для вперше призначених на посаду державної служби та для вперше призначених на посаду державної служби категорії „В” протягом року з дня призначення на посаду.
Підвищення кваліфікації за загальними та / або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами, короткостроковими програмами проводиться не рідше одного разу на три роки.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про державну службу”.
Закон України „Про запобігання корупції'”.
Закон України „Про Кабінет Міністрів України”.
Закон України „Про центральні органи виконавчої влади”, спеціальні закони, прийняті у відповідній сфері політики.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 „Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 644 „Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 „Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 „Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року № 759 „Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р „Деякі питання реформування державного управління України”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905-р „Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1013-р „Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.
Інші акти законодавства з питань державної служби.