Деревообробник будівельний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7120
Основна мета професійної діяльності:
Виконання деревообробних робіт у будівельній галузі.
Розробник: Професійна спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України
Дата затвердження:
21 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
22 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації

Деревообробник будівельний (3-5 кваліфікаційні розряди) (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є).
Старший деревообробник будівельний (6-7 кваліфікаційні розряди) (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж).
Рівень професійної кваліфікації залежить від складності виконуваних робіт.
Незалежно від рівня професійної кваліфікації деревообробник будівельний повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у переліку трудових функцій цього професійного стандарту.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.
У межах визначених професійних кваліфікацій можуть бути присвоєні/підтверджені часткові кваліфікації на основі трудових функцій.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації*)

Робоче місце деревообробника будівельного розташоване на будівельному майданчику новобудов, у приміщеннях різного призначення, що ремонтуються.
Деревообробник будівельний працює безпосередньо під керівництвом керівника відповідного структурного підрозділу, бригади, зміни тощо.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота деревообробника будівельного може супроводжуватися підвищеним впливом кліматичних умов, температури, шуму, вібрації.

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує повну професійну кваліфікацію за професією “Деревообробник будівельний”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації за професією “Деревообробник будівельний” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або документ про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій: Деревообробник будівельний, 3 рівень НРК; Старший деревообробник будівельний, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти, центрах професійно- технічної освіти Державної служби зайнятості, інших закладах (установах) (включаючи підготовку на виробництві та наставництво), які проводять освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Деревообробник будівельний” за видами навчання (первинна професійна підготовка, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка).

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Деревообробник будівельний”. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Деревообробник будівельний”. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві, але не рідше ніж один раз на два роки.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 за № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 за № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 за №62 “Про затвердження правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 р. за № 573/13840.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність деревообробника будівельного.