Черговий з режиму


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3340
Основна мета професійної діяльності:
Організація діяльності із забезпеченням дотримання режиму та правил внутрішнього розпорядку у закладах соціального захисту дітей.
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
17 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
19 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
19 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Узагальнена професія

Черговий з режиму

1.2. Професійна кваліфікація

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо)
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) І категорії
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється послідовно за результатами атестації працівників.

1.3. Назви типових посад

Черговий з режиму
Черговий з режиму II категорії
Черговий з режиму І категорії

1.4. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце чергового з режиму постійне: у службових приміщеннях відповідного закладу соціального захисту дітей, в школах, інтернатах, реабілітаційних центрах, ліцеях, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, соціальних установах для інвалідів, діяльність яких пов’язана з організацією надання та наданням освітніх і соціальних послуг.
Працює під керівництвом директора соціального закладу або заступника директора, якщо така посада передбачена штатним розкладом.

1.5. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.6. Засоби індивідуального захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту - за встановленими нормами.

1.7. Умови допуску до роботи за професією

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) - допускаються особи з вищою освітою початкового рівня (короткий цикл) за ступенем молодшого бакалавра або з фаховою передвищою освітою за ступенем фахового молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; без вимог до стажу роботи.
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії - допускаються особи з вищою освітою початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або з фаховою передвищою освітою за ступенем фахового молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді чергового з режиму (у спеціальних, спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) - не менше ніж 2 роки.
Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) І категорії - допускаються особи з вищою освітою початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або з фаховою передвищою освітою за ступенем фахового молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи на посаді чергового з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) II категорії - не менше ніж 1 рік.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Проходження вступного та первинного інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.8. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом фахового молодшого бакалавра або диплом молодшого бакалавра галузі знань „Освіта” за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта” або галузі знань „Соціальна робота” за спеціальностями „Соціальна робота”, „Соціальне забезпечення”. 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеню фаховий молодший бакалавр за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта” галузі знань „Освіта” за спеціальностями „Соціальна робота”, „Соціальне забезпечення” галузі знань „Соціальна робота”.
Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеню молодший бакалавр за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта” галузі знань „Освіта” за спеціальностями „Соціальна робота”, „Соціальне забезпечення” галузі знань „Соціальна робота”.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеня молодший бакалавр за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта” галузі знань „Освіта” або за спеціальностями „Соціальна робота”, „Соціальне забезпечення” галузі знань „Соціальна робота” на основі ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, здобутого за спеціальностями інших галузей знань.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації осіб зі ступенем фахового молодшого бакалавра шляхом підготовки на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеня молодший бакалавр за спеціальностями „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта” галузі знань „Освіта” або за спеціальностями „Соціальна робота”, „Соціальне забезпечення” галузі знань „Соціальна робота”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог професійної діяльності без присвоєння нового рівня кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний кодекс України.
Сімейний кодекс України.
Європейська соціальна хартія (переглянута).
Конвенція ООН „Про права дитини”.
Конвенція ООН „Про права осіб з інвалідністю”.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Про дошкільну освіту”.
Закон України „Про повну загальну середню освіту”.
Закон України „Про вищу освіту”.
Закон України „Про фахову передвищу освіту”.
Закон України „Про професійну (професійно-технічну) освіту”.
Закон України „Про позашкільну освіту”.
Закон України „Про охорону дитинства”.
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.
Закон України „Про протидію торгівлі людьми”.
Закон України „Про запобіганню та протидію домашньому насильству”.
Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.
Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 519).
Державний стандарт (базовий компонент) дошкільної освіти.
Державний стандарт дошкільної освіти.
Державний стандарт початкової освіти.
Державний стандарт соціальної адаптації.
Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
Концепція розвитку педагогічної освіти.

4. Загальні компетентності:

здатність виконувати професійну діяльність згідно з етичними вимогами чергового з режиму та особливостями фізичного й емоційного стану учнів закладів соціального захисту дітей;
здатність забезпечувати конфіденційність особистої інформації про учнів закладів соціального захисту дітей;
здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології;
здатність застосовувати державну мову (мови національних меншин);
здатність до самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації;
здатність працювати в команді;
здатність до критичного мислення, аналізу, синтезу та прогнозування;
здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових соціальних систем;
здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, управляти різнобічною комунікацією, попереджати та розв’язувати конфлікти;
здатність приймати обгрунтовані рішення;
здатність підтримувати позитивний емоційний стан в колективі та забезпечувати його психологічну підтримку.