Черговий локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3110
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення оперативного керівництва підрозділами локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного), що пов’язане з подачею локомотивів під поїзди та відправленням моторвагонного рухомого складу на лінію.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Черговий локомотивного депо (основного, зворотного).
Черговий моторвагонного депо (основного, зворотного).
Незалежно від виду депо, черговий депо виконує однакові трудові функції та повинен володіти усіма компетентностями, визначеними у переліку трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), згідно з пунктом 5 цього професійного стандарту.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У локомотивних, моторвагонних депо магістрального залізничного транспорту.
Здійснює оперативне керівництво підрозділами локомотивного, моторвагонного депо.
Розташування робочого місця можливе: в приміщенні адміністративного корпусу, в будівлі цеха експлуатації, в іншому приміщенні депо (кабінеті, кімнаті). Безпосередньо підпорядковується заступнику начальника депо з експлуатації.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку.
Робота пов’язана з особливим характером праці (з підвищеним нервово- емоційним та інтелектуальним навантаженням, напруженістю праці).
Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці згідно з трудовим законодавством України і відображені в колективному договорі.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг і інші засоби індивідуального захисту - за встановленими нормами.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа про фахову передвищу освіту за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю “Залізничний транспорт” галузі знань “Транспорт” або спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань “Електрична інженерія”, або спеціальністю “Теплоенергетика” галузі знань “Електрична інженерія”. Стаж роботи за професією машиніста локомотива (електровоза, тепловоза, електропоїзда, дизель-поїзда) - не менше 2 років.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Черговий локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного)”.
Наявність висновку психофізіологічної експертизи.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю “Залізничний транспорт” галузі знань “Транспорт” або спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань “Електрична інженерія”, або спеціальності “Теплоенергетика” галузі знань “Електрична інженерія”, п’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеню фаховий молодший бакалавр за спеціальністю “Залізничний транспорт” галузі знань “Транспорт” або спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” галузі знань “Електрична інженерія”, або спеціальності “Теплоенергетика” галузі знань “Електрична інженерія”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією “Черговий локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного)” здійснюється з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про залізничний транспорт”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 “Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за№ 50/1854.
Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 “Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.1 1.2000 за № 857/5078.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 “Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2004 №1026 “Про затвердження Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за№ 1640/10239.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 “Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за№ 340/15031.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 ■'Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 ‘"Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 ‘‘Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за №750/25527.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 ■'Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 № 747 “Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Правила перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за№ 180/16196.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність чергового локомотивного (моторвагонного) депо (основного, зворотного).

4. Загальні компетентності

Здатність дотримуватися професійної термінології.
Здатність працювати в команді.
Здатність дотримуватися етики ділового спілкування.
Здатність лаконічно та чітко надавати команди та завдання.
Здатність налагоджувати та підтримувати комунікацію.
Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність прогнозувати результати діяльності.
Здатність до професійного розвитку та навчання.