Авторемонтник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7239
Основна мета професійної діяльності:
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
Розробник: Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійні кваліфікації

Авторемонтник - трудові функції А; Б (професійні компетентності Б1, Б2, БЗ); В; Г (професійні компетентності Г1, Г2, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8); Д (професійні компетентності Д1, Д2, ДЗ, Д4, Д5, Д6, Д8, Д9); Е (професійна компетентність Е1).
Старший авторемонтник - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е.
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце авторемонтника розташоване на станціях технічного обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів автомобільного транспорту, автомобільних майстернях, виробничих цехах, дільницях та інших структурних підрозділах відповідного спрямування.
Авторемонтник працює під керівництвом безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу, бригади, зміни тощо, чи старшого авторемонтника.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці - робота пов’язана з частковим ризиком від впливу високих температур, вихлопних газів, шкідливих хімічних речовин, переміщення важких запасних частин та деталей. У роботі авторемонтника підвищений вплив шуму, вібрації та пожежної безпеки.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та колективного захисту (за необхідності та за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію за професією "Авторемонтник”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або документ про присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій за результатами неформального професійного навчання за професією ■‘Авторемонтник” за професійною кваліфікацією: авторемонтник (3 рівень НРК); старший авторемонтник (4 рівень НРК).

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, зокрема у закладах Державної служби зайнятості, закладах фахової передвищої освіти, установах та підприємства за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації ■‘Авторемонтник”. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації*)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації ■‘Авторемонтник”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з підкласу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” 7231 “Механіки та монтажники моторних транспортних засобів” з присвоєнням професійної кваліфікації “Авторемонтник”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший авторемонтник”. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за професією “Авторемонтник” не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно зі змінами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за№ 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність авторемонтника.

4. Загальні компетентності

Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності, нести персональну відповідальність за результати прийняття професійних рішень.
Здатність дотримуватися професійних та етичних норм поведінки.
Здатність виконувати звичні професійні дії в більш ефективний спосіб.
Здатність здійснювати енергозбережувальну професійну діяльність.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях та надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
Здатність взаємодіяти із колегами по роботі, працювати в команді.
Здатність запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
Здатність до адаптивності та стресостійкості.
Здатність дотримуватися професійної лексики та етики ділового спілкування.
Здатність навчатись впродовж життя.
Здатність застосовувати цифрові технології та цифрові засоби.
Здатність вирішувати технічні проблеми.
Здатність захищати персональні дані клієнтів.
Здатність дотримуватися вимог охорони праці та електробезпеки.
Здатність застосовувати на практиці знання про механічні та електроенергетичні технології в автомобільному транспорті.
Здатність до професійної мобільності та адаптації в змінах організації праці.
Здатність читати та тлумачити електросхеми, робочі креслення та діаграми.