Аудитор безпеки автомобільних доріг


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2419.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація та забезпечення проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури на всіх стадіях розроблення проєктної документації до проведення експертизи та на стадії після введення в експлуатацію.
Розробник: Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»
Дата затвердження:
27 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
14 жовтня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2027 року
Версії:
14 жовтня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії (посади)

Аудитор безпеки автомобільних доріг.

1.6. Професійна кваліфікація

Аудитор безпеки автомобільних доріг.

1.7. Вимоги до державної сертифікації

Сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг видається строком на 5 років, згідно з вимогами Закону України «Про автомобільні дороги».

Аудитор безпеки автомобільних доріг, який отримав сертифікат в органі із сертифікації персоналу, акредитованому у встановленому законодавством порядку, може здійснювати аудит безпеки автомобільних доріг з дня, наступного за днем включення інформації про нього до Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Аудитор безпеки автомобільних доріг підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства, установи, організації, керівникам їх структурних та відокремлених підрозділів відповідно до затвердженої в установленому порядку посадової інструкції з урахуванням затвердженої структури та штатного розкладу підприємства, установи, організації, їх структурних та відокремлених підрозділів. В межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, здійснює керівництво підпорядкованими працівниками.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством.

Шкідливими виробничими факторами можуть бути: виробничий шум, пил, вібрація, знижена або підвищена температури на відкритому повітрі, робота на висоті, напруженість праці тощо.

Особливий характер праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Стаж роботи з проєктування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки.

Наявність сертифіката інженера технічного нагляду та інженера-проєктувальника або експерта будівельного з технічного обстеження будівель та споруд.

Наявність сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їі віднесення до рівня НРК

Диплом бакалавра, 6 рівень НРК.

Диплом магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Архітектура та будівництво», 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у галузі знань «Архітектура та будівництво».

2.2. Підвищення рівня кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення рівня кваліфікації аудитора безпеки автомобільних доріг з присвоєнням нового рівня освіти шляхом підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти у галузях знань «Архітектура та будівництво».

2.3. Підвищення рівня кваліфікації без отримання нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Цивільний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Кодекс законів про працю України.

Закон України «Про дорожній рух».

Закон України «Про автомобільні дороги».

Закон України «Про архітектурну діяльність».

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Закон України «Про публічні закупівлі».

Закон України «Про охорону праці».

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху».

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1316 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1065 «Про затвердження єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 р. № 1050 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 08.09.2017 р. за № 1111/30979.

Наказ Міністерства інфраструктури України від 09.04.2021 р. № 204 «Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг», зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 02.06.2021 р. за № 738/36360.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.08.2020 р. № 1574 «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора України ДК 003:2010».

4. Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність:

- абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- планувати та управляти часом;

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

- спілкуватися іноземною мовою;

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

- проводити дослідження на відповідному рівні;

- вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- бути критичним і самокритичним;

- до адаптації та дії в новій ситуації;

- генерувати нові ідеї (креативність);

- виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

- приймати обґрунтовані рішення;

- працювати в команді;

- до міжособистісної взаємодії;

- мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

- спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

- працювати в міжнародному контексті;

- працювати автономно;

- розробляти проєкти та управляти ними;

- здійснювати безпечну діяльність;

- виявляти ініціативу та підприємливість;

- діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

- оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

- вільно володіти комп’ютерною технікою  та програмними засобами для оформлення результатів досліджень та пропозицій в електронному вигляді (загальноприйняті текстові та графічні редактори).