Асистент фізичного терапевта


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3226
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення розвитку, підтримки та відновлення рухових функцій, рухової та функціональної спроможності людини впродовж усього життя.
Розробник: ГО «Українська Асоціація фізичної терапії»
Дата затвердження:
20 січня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
01 лютого 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2028 року
Версії:
01 лютого 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії (посади)

Асистент фізичного терапевта.

1.6. Професійна кваліфікація

Асистент фізичного терапевта (відповідає трудовим функціям А; Б; В, професійній компетентності В1; Г, професійній компетентності Г1; Д, професійній компетентності Д2; Ж, професійній компетентності Ж1).
Асистент фізичного терапевт II кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В, професійній компетентності В1; Г; Д, професійній компетентності Д2; Ж, професійній компетентності Ж1).
Асистент фізичного терапевта I кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В; Г; Д; Ж, професійній компетентності Ж1).
Асистент фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії (відповідає трудовим функціям А; Б; В; Г; Д; Е; Ж).
Перелік трудових функцій, професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення у п.5.
Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій здійснюється за результатами атестації.

1.7. Назви типових посад

Асистент фізичного терапевта.
Асистент фізичного терапевт II кваліфікаційної категорії.
Асистент фізичного терапевта I кваліфікаційної категорії.
Асистент фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії.

1.8. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце асистента фізичного терапевта постійне/непостійне, розташоване в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті) в установах/закладах різних сфер діяльності, незалежно від форми власності, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають медичні, реабілітаційні, фізкультурно-оздоровчі, оздоровчо-спортивні, рекреаційні, освітні/навчальні та соціальні послуги, або за місцем проживання/перебування особи з руховим порушенням.
Безпосередньо підпорядковується фізичному терапевту, та адміністративно підпорядковується завідувачу відділення, керівнику структурного підрозділу та/або керівнику установи/закладу, що надає медичні, реабілітаційні, фізкультурно-оздоровчі, оздоровчо-спортивні, рекреаційні, освітні та соціальні послуги.
Може самостійно провадити діяльність як ФОП.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, графіку роботи.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, графіками надання відпусток, колективним договором.

1.10. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Для асистента фізичного терапевта: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація», або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» напряму підготовки «Здоров'я людини»; без вимог до стажу роботи.
Для асистента фізичного терапевта II кваліфікаційної категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація», або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини», підвищення кваліфікації (згідно чинного законодавства); наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння II кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом понад 5 років.
Для асистента фізичного терапевта I кваліфікаційної категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація», або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини», підвищення кваліфікації згідно чинного законодавства; наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння I кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом понад 7 років.
Для асистента фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров'я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» або «Фізична реабілітація», або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» напряму підготовки «Здоров'я людини», підвищення кваліфікації згідно чинного законодавства; наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з фізичної терапії, стаж роботи за фахом понад 10 років.
Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.
Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду згідно з порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.
Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Диплом бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», 6 рівень НРК.
Диплом бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», 6 рівень НРК.
Диплом бакалавра галузі знань галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров'я людини», 6 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична реабілітація».
Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини».

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я» на основі ступеня бакалавр або магістр, здобутого за іншою спеціальністю.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння нового рівня освіти не рідше, ніж один раз на п’ять років.
Підвищення кваліфікаційної категорії може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Конвенція про права осіб з інвалідністю.
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Закон України «Про відпустки».
Закон України «Про вищу освіту».
Закон України «Про соціальні послуги».
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю».
Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».
Закон України «Про захист персональних даних».
Указ Президента України від 27.12 2005 р. № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів».
Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю».
Указ Президента України від 18.08.2021 р. № 369/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих».