Арбітражний керуючий


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1210.1
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення відновлення платоспроможності боржника, погашення грошових вимог кредиторів.
Розробник: Міністерство юстиції України
Дата затвердження:
12 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Арбітражний керуючий

1.2. Назва типових посад

Розпорядник майна Керуючий санацією Ліквідатор Керуючий реалізацією Керуючий реструктуризацією

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце арбітражного керуючого постійне.
Арбітражний керуючий є суб’єктом незалежної професійної діяльності.
Арбітражний керуючий з моменту постановления ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства- боржника.
Одна й та сама особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, графіку роботи та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством.
Робота пов’язана з відповідальністю та підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.5. Умови допуску до роботи за професією (посадою)

Громадянство України.
Наявність вищої юридичної або економічної освіти другого (магістерського) рівня.
Загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах.
Навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
Володіння державною мовою.
Складання кваліфікаційного іспиту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій

Диплом про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня (7 рівень Національної рамки кваліфікацій).
Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію (7 рівень Національної рамки кваліфікацій).

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено підвищення кваліфікації арбітражним керуючим один раз на два роки в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Арбітражний керуючий у справі про банкрутство страховика повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс України з процедур банкрутства.
Податковий Кодекс України.
Цивільний кодекс України.
Цивільний процесуальний кодекс України.
Господарський процесуальний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Кримінальний кодекс України.
Кримінальний процесуальний кодекс України.
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII.
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.
Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ.
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-ІП.
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII.
Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII.
Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-ХІІ.
Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473- VIII.
Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679- XIV.
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XIL
Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-1V.
Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV.
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.
Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.
Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-ХІІ.
Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 865 «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)».
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 872 «Про порядок і умови страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого».
Наказ Міністерства юстиції України від 10.09.2020 № 3105/5 «Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2020 за№ 872/35155.
Наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2020 № 93/5 «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2020 за № 34/34317.
Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 148/22680.
Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2019 № 3192/5 «Про затвердження Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.10.2019 за № 1122/34093.
Наказ Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2019 за № 1228/34199.
Наказ Міністерства юстиції України від 19.09.2019 № 2969/5 «Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.2019 за№ 1049/34020.
Наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2994/5 «Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.09.2019 за № 1067/34038.
Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2535/5 «Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за № 925/33896.
Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 24.12.2010 № 1629) «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за№ 103/17398.
Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868.
Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142.
Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2536/5 «Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за № 926/33897.