Акумуляторник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Безпечна, надійна та ефективна робота акумуляторного обладнання.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
21 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
22 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
22 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Акумуляторник з технічного обслуговування акумуляторного обладнання (1-4 кваліфікаційні розряди).
Акумуляторник з випробовування та контролю акумуляторного обладнання (5-й кваліфікаційний розряд).

1.6. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.7. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце акумуляторника позначається робочою зоною, де знаходиться акумуляторне обладнання та агрегати. Виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту та зарядження кислотних і лужних акумуляторних батарей на підприємстві необхідно проводити в окремих приміщеннях.
Акумуляторник підпорядковується безпосередньому керівнику, який відповідає за безпечне виконання робіт з обслуговування та ремонту акумуляторного обладнання на підприємстві.

1.8. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки, за результатами атестації робочих місць згідно з умовами праці.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: токсична і подразнююча дія шкідливих речовин (парів кислот, аерозолів свинцю і ін.), підвищена або знижена температура повітря робочої зони, недостатня освітленість робочої зони, напруга в електричній мережі, фізичне та нервово- психічне перенавантаження.

1.9. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.10. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Акумуляторник”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи електробезпеки (не нижче III гр.).
Наявність посвідчень про допуск до виконання робіт в зоні наведеної напруги (за необхідності).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Акумуляторник”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск акумуляторника до самостійної роботи.

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплому кваліфікованого робітника за професією “Акумуляторник” та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію Акумуляторник з технічного обслуговування акумуляторного обладнання (1-4 кваліфікаційні розряди) - третій рівень НРК.
Акумуляторник з випробовування та контролю акумуляторного обладнання (5-й кваліфікаційний розряд) - четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Акумуляторник” з присвоєнням професійної кваліфікації “Акумуляторник з технічного обслуговування акумуляторного обладнання” (1-4 кваліфікаційні розряди) - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією “Акумуляторник” з присвоєнням професійної кваліфікації “Акумуляторник з технічного обслуговування акумуляторного обладнання” (1-4 кваліфікаційні розряди). Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій за професією “Акумуляторник” з присвоєнням професійної кваліфікації “Акумуляторник з випробовування та контролю акумуляторного обладнання” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше 1 року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Акумуляторник з випробовування акумуляторного обладнання” (5-й кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Акумуляторник з технічного обслуговування акумуляторного обладнання” (1-4 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання акумуляторника на курсах з підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці акумуляторника.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про відходи”.
Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про охорону праці”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.1998 за № 11/2451.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2011 № 863 “Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 № 13/20326.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804 “Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за №1494/32946.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.

4. Загальні компетентності

Знання та дотримання професійної термінології.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Уміння лаконічно і чітко передавати інформацію.
Здатність запобігання конфліктним ситуаціям.