Агломератник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8112
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу підготовки та спікання агломераційної шихти. Технічне обслуговування агломераційної машини, допоміжного обладнання та механізмів
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Агломератник 3 розряду – трудові функції А, Е, Є, Ж, З, І.
Агломератник 4 розряду – трудові функції А, Д, Е, Є, Ж, З, І.
Агломератник 5 розряду – трудові функції А, Б, Д, Е, Є, Ж, З, І.
Агломератник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника дільниці, майстра або старшого майстра, бригадира з правом видачі нарядів. 

Може ставити завдання агломератнику нижчого розряду, учню агломератника.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового
розпорядку, колективним договором. 

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці. 

Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі
– ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Агломератник” (повну або часткову). 

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Агломератник”. 

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки. 

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці. 

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. 

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. 

Кваліфікаційний іспит або тестування.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Агломератник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Агломератник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Агломератник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Агломератник” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Агломератник” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Агломератник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна підготовка за професією „Агломератник” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Первинна підготовка за професією „Агломератник” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Професійне (професійно-технічне) навчання (назва кваліфікації)

Професійне (професійно-технічне) навчання за професією „Агломератник” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

Професійне (професійно-технічне) навчання за професією „Агломератник” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Агломератник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Агломератник” 3 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

Перепідготовка з інших професій за професією „Агломератник” з присвоєнням професійної кваліфікації „Агломератник” 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.4. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти агломератник

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Агломератник” 4 розряду. Без вимог до стажу роботи за попереднім розрядом. 

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Агломератник” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Агломератник” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Агломератник” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Агломератник” 5 розряду не менше 6 місяців.

2.5. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти агломератник

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.6. Спеціальне, спеціалізоване навчання агломератник

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України. 

Закон України „Про охорону праці”. 

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України Комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533. 

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 за № 231/10511. 

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.03.2007 № 61 „Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.2007 за № 441/13708.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 №218 „Про затвердження Правил охорони
праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за №104/17399. 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697. 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 29.07.2019 за № 828/33799. 

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.