Адміністратор мереж і систем


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Встановлення та підтримка мереж і систем, їх конкретних компонентів (встановлення, конфігурування і оновлення апаратного та програмного забезпечення, обслуговування баз даних, створення та управління обліковими записами користувачів, нагляд або виконання резервного копіювання та відновлення, впровадження оперативного та технічного контролю безпеки; дотримання політик і процедур безпеки організації тощо). Адміністрування системи управління даними, що дозволяють безпечно зберігати, обробляти, запитувати, захищати та використовувати дані.
Розробник: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
25 листопада 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 грудня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2027 року
Версії:
09 грудня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Молодший адміністратор мереж і систем (трудові функції А, Б, В, Г).
Адміністратор мереж і систем (трудові функції А, Б, В, Г, Д).
Провідний адміністратор мереж і систем (трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е).

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Обіймає посаду молодший адміністратор мереж і систем, адміністратора мереж і систем, провідного адміністратора мереж і систем.
Молодший адміністратор мереж і систем, адміністратор мереж і систем, провідний адміністратор мереж і систем безпосередньо підпорядкований керівнику профільного структурного підрозділу (або уповноваженій особі) в структурних підрозділах підприємства/організації, профільних структурних підрозділах підприємства/організації із захисту інформації та кібербезпеки, профільних науково-дослідних установах, підприємствах/організаціях, які реалізовують або застосовують функції захисту інформації, встановлення та підтримки мереж і систем, їх конкретних компонентів, адміністрування системи управління даними, що дозволяють безпечно зберігати, запитувати, обробляти, захищати та використовувати дані.
Робоче місце розташовано у приміщенні (кабінеті, кімнаті, лабораторії, приміщенні обчислювального центру) відповідного підприємства/організації/ установи.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та часу відпочинку — згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надають згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в окремих випадках пов’язана зі шкідливими умовами праці.
Пільги та компенсації встановлюють відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

1.8. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Для кваліфікації «Молодший адміністратор мереж і систем»: диплом бакалавра за будь-якою із шести спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» (6 рівень НРК), а також свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Молодший адміністратор мереж і систем» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Молодший адміністратор мереж і систем».
Для кваліфікацій «Адміністратор мереж і систем» та «Провідний адміністратор мереж і систем»: диплом магістра за будь-якою із шести спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК), а також свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Адміністратор мереж і систем» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Адміністратор мереж і систем»; або свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Провідний адміністратор мереж і систем» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Провідний адміністратор мереж і систем».
Молодший адміністратор мереж і систем - 6 рівень НРК.
Адміністратор мереж і систем - 7 рівень НРК.
Провідний адміністратор мереж і систем - 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Для кваліфікації «Молодший адміністратор мереж і систем» - підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за будь-якою із шести спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Для кваліфікацій «Адміністратор мереж і систем» і «Провідний адміністратор мереж і систем» - підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення професійної кваліфікації «Молодший адміністратора мереж і систем» шляхом підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології». 2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) Підвищення професійної кваліфікації «Провідний адміністратор мереж і систем» за наявності професійної кваліфікації «Адміністратор мереж і систем». Стаж роботи - не менше двох років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльніст

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон України «Про інформацію».
Закон України «Про державну таємницю».
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».
Закон України «Про захист персональних даних».
Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Закон України «Про електронні довірчі послуги».
Закон України «Про національну безпеку України».
Закон України «Про електронні комунікації».
Закон України «Про публічні електронні реєстри».
Указ Президента України від 01.05.2014 р. № 449 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України».
Указ Президента України від 26.08.2021 р. № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 518 «Про затвердження Загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1295 «Деякі питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1426 «Про затвердження Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03,2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах».5
Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 15.01.2016 р. № 20 «Про затвердження Порядку сканування на предмет вразливості державних інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2016 р. за № 196/28326.
Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 26.03.2007 р. № 45 «Про затвердження Порядку оновлення антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сферах технічного захисту інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2007 р. за № 320/13587.
Наказ Державного комітету України із нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132 «Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 № 20/229.
Наказ Комітету із нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. № 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 р. № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 р. № 226/2666.
Нормативні документи в галузі технічного захисту інформації (далі - НД ТЗІ) та державні стандарти України (далі - ДСТУ) стосовно створення і функціонування КСЗІ, галузеві стандарти відповідного спрямування.
Загальні принципи для посилення кібербезпеки критичної інфраструктури (Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity).
Дорожня карта NIST для посилення кібербезпеки критичної інфраструктури (NIST Roadmap for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity).
Інші нормативно-правові, нормативно-технічні та нормативні акти, які регламентують питання адміністрування мереж і систем.