Історія становлення Національної рамки кваліфікацій. Екскурс в минуле

 

Відповідно до повноважень, визначених статутом Національного агентства кваліфікацій (далі – Агентство), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5.12.2018 р. № 1029, Агентство супроводжує запровадження Національної рамки кваліфікацій з додержанням вимог Закону України «Про освіту»; здійснює міжнародне співробітництво у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами; здійснює супроводження інформаційного забезпечення Національної системи кваліфікацій і Національної рамки кваліфікацій та інше.

Так, саме Національна рамка кваліфікацій (далі – НРК) виступає одним із тих фундаментальних інструментів, які забезпечують зрозумілість та порівнюваність освітянських систем.

Аналізуючи хронологію подій щодо створення та становлення  Національної рамки кваліфікацій в Україні, слід зазначити наступне.

19.05.2005 р. у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна висловила рішучий намір щодо приєднання до Болонського процесу, взявши на себе обов’язки внести відповідні зміни у національну систему освіти та приєднатися до роботи над визначеними пріоритетами у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року.

Процес розроблення української НРК був ініційований Наказом МОН від 03.07.2008 р. № 602. 

Розпорядженням КМУ від 27.08.2010 р. № 1727 затверджені «Деякі питання розроблення Національної рамки кваліфікацій».

Постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1225 затверджено утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження НРК. У процесі розроблення проекту НРК було запропоновано кількість рівнів, структура та зміст її дескрипторів. При цьому, було забезпечено широкі консультації та громадське обговорення проекту НРК і пропозицій до нього,   до участі в яких залучалися представники сфери освіти, сфери праці, національні та міжнародні експерти.

Дискусії були непростими, і лише 23.11.2011 р. НРК було офіційно затверджено Постановою КМУ № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (далі – Постанова). Відповідно до цієї Постанови, Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів; вона містить десять кваліфікаційних рівнів та п'ять дескрипторів, що описують вимоги до кожного кваліфікаційного рівня.

Система дескрипторів затвердженої НРК, у цілому, узгоджується як з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя, так і з Рамкою кваліфікації Європейського простору вищої освіти, хоч і відрізняється від останньої кількістю рівнів.

Слід зупинитись на визначеннях зазначених термінів, задля внесення ясності та зрозумілості в подальшому викладенні інформації.

Отже, кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня (Постанова).

Кожний із 10 рівнів характеризується описом так званої «інтегральної компетентності» (поєднує усі чотири категорії результатів навчання), яка описує ступінь здатності діяти у ситуаціях навчання або роботи. 

 

Продовження за посиланням https://nqa.gov.ua/news/istoria-stanovlenna-nacionalnoi-ramki-kvalifikacij-ekskurs-v-minule/